Bull of Appointment
25 February 2020
 
Bull of Appointment by His Holiness Pope Francis
of H.E. Bishop Marcelino Antonio Maralit
as Bishop of Boac

To beloved Son, MARCELINO ANTONIO MARALIT, from the clergy of the Archdiocese of Lipa, current Pastor of the Parish of the Invención de la Santa Cruz (Finding of the Cross), elected Bishop of the ecclesial community of Boac, salutation, and Apostolic Blessing.

On the last day of this year, when we commemorate in the liturgy Our Predecessor, Saint Sylvester, and recall the gifts of the Almighty God with grateful spirit, we consider with our spiritual solicitude the Episcopal see of Boac after the transfer of Venerable Brother Reynaldo G. Evangelista to the vacant see of Imus.

To give a New and holy Shepherd, we thought of choosing you, beloved son, who in the Archdiocese of Lipa have diligently worked among the candidates to the priesthood, and among priests and lately, in the parish, demonstrating many times your gifts of mind and heart. We find you suited to fulfill the function of the Bishop.

Having accepted the counsel of the Congregation for Bishops, with full confidence, we appoint you as Bishop of Boac with all the rights and duties which according to the sacred canons are in connection with this appointment.

You will receive the episcopal ordination even outside Rome where people are gathered according to the liturgical norms of the Church, having done beforehand the profession of faith and the oath of fidelity to Us and Our Successors.

Diligently take care that this Our desire is made known to the entire community  to all our beloved priests, religious men and women and the lay faithful  whom we lovingly encourage to willingly accept you as their Spiritual leader with equal affection and obedience to your authority.

Finally, We urge you, beloved Son, that you commend your Episcopal Birth, through the maternal intercession of the Blessed Virgin Mary, to the Savior Himself, who fills the Shepherds with joy and peace and illumine them with His light.

Given in Rome, at St. Peters, on the 31st day of the month of December, in the year of Our Lord, two thousand and fourteen, the second of Our Pontificate.

FRANCIS, BISHOP,
Servant of the Servants of GodTagalog Translation:

sa minamahal na Anak, Marcelino Antonio Maralit, nagmula sa hanay ng mga pari ng Arsidiyosesis ng Lipa, na sa kasalukuyan ay Pastol ng Parokya ng Invención de la Santa Cruz, nahirang na Obispo ng Boac, ang Aming pagbati at Apostolikong pagbabasbas.

Nitong huling araw ng taong ito, nang ipinagdiriwang namin sa liturhiya si San Silvestre, isa sa mga Papa na naunang naglingkod sa Amin, at habang inaala-ala namin nang may lubos na pasasalamat ang mga kaloob ng Makapangyarihang Diyos, napagtuunan ng aming atensyon ang espiritwal na pangangalaga sa luklukan ng Obispo ng Boac matapos mailipat ang Iginagalang na Kapatid na si Reynaldo G. Evangelista sa bakanteng luklukan ng Imus.

Upang mabigyan ito ng bago at banal na pastol, napag-isipan namin na hirangin kayo, minamahal na Anak, sapagkat batid namin na kasama ng ibang mga pari ay naging masigasig kayong tagahubog ng mga nagpapari, at nitong bandang huli, sa parokya, ay maraming pagkakataon kayong nagpakita ng handog na talino at kabutihan ng inyong puso. Nakita naming nababagay sa inyo ang tungkulin ng isang Obispo.

Matapos mapaglimian ang payo ng Kongregasyon para sa mga Obispo, buong pagtitiwala namin kayong hinihirang na Obispo ng Boac, taglay ang lahat ng karapatan at tungkuling isinasaad sa mga Banal na Atas ng Simbahan na napapaloob sa pagkakahirang na ito.

Maari kang ordenahang Obispo saanmang simbahan maging sa labas ng Roma kung saan natitipon ang lahat ng mga mananampalataya ayon sa mga umiiral na Batas pansamba ng Simbahan, matapos ninyong maisagawa ang Pagpapahayag ng Pananampalataya at ang Panunumpa ng Katapatan sa Amin at sa Aming mga Kahalili.

Lubos naming ninanais na maipabatid ito sa buong sambayanan  sa aming mga minamahal na pari, relihiyoso at relihiyosa, at sa mga laykong mananampalataya  na aming buong giliw na inaatasan na tanggapin Kayo bilang kanilang pinunong Espiritwal nang may kapantay na paggiliw at pagsunod sa inyong kapangyarihan.

Sa huli, itinatagubulin Namin sa iyo mahal na anak, na ipagkatiwala ang pagkakasilang Mo bilang Obispo sa maka-Inang pamimintuho ng Mahal na Birheng Maria, sa Tagapagligtas mismo natin na pumupuno sa kanyang mga Pastol ng tuwa at kapayapaan, at tumatanglaw sa kanila sa pamamagitan ng kanyang liwanag.

Mula sa Roma, sa Luklukan ni San Pedro, ika-31 ng Disyembre, taon ng Panginoon, 2014, sa ika-dalawang taon ng Aming pagka-Papa

Francisco,
Obispo,Lingkod ng mga Lingkod ng Diyos

 
   
 
 
 
 
 
 
Diocese of Boac dot org                                            All Rights Reserved ©2020
This website developed and maintained by and for the faithful of the Diocese of Boac.
 
HOME   |   BACK TO TOP    |   LOG IN