Archives for the ‘Ang Mabuting Balita’ Category

Linggo ng Palaspas Mk 15: 22 – 39 Abril 5, 2009

By • Mar 24th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Ipinako sa krus ang Panginoon kasama ang dalawang magnanakaw sa kanyang magkabilang tabi. Isang tagpong kalunos lunos at nakapanliliit. Sa kabila ng tagpong ito nakilala pa rin ng sundalong nagbabantay na si Jesus ang tunay na Anak ng Diyos. Madalas nating ipako sa krus ang Panginoon dahil sa mga kahiya hiya at nakapanliliit na mga […]Ikalimang Linggo sa Panahon ng Kuwaresma Jn 12: 20 – 33 Marso 29, 2009

By • Mar 24th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa panahon ng krisis maraming tao ang nagiging maramot at makasarili dahil sa labis na pagpapahalaga sa sariling pangangailangang mabuhay. Tanungin natin ang […]Ikaapat na Linggo sa Panahon ng Kuwaresma Jn3:14-21 Marso 22, 2009

By • Mar 24th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Lahat tayo ay naghahangad na maligtas at ang Diyos ay naglalahad ng mga pagkakataon upang tayo ay maligtas, kaya lamang, ang ating sarili ang nagiging hadlang sa ating kaligtasan. Tanungin […]Ang Pagbabalik-loob ni San Pablo (Mk 16:15-18) Enero 25, 2008

By • Feb 11th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Ang mga pangyayari sa daan patungo sa Damascus ang simula ng buhay ni San Pablo. Ang pagbabalik loob niyang ito ay matibay na palatandaan ng mga dakilang gawa ng Diyos. Ang anumang bagay na maaaring imposible sa ating paningin ay bagay na posible naman sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili: Naging bukas ba tayo […]Kapistahan ng Santo Niño (Mk 10:13-16) Enero 18, 2009

By • Feb 11th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Sa kultura sa panahon ng ating Panginoon ang mga bata ay itinuturing na mababang uri sa kadahilanang sila at mahihina, ngunit sa pagtingin ni Hesus ang mga taong may kalooban tulad ng sa bata ang siyang makapapasok sa kaharian ng langit. Tanungin natin ang ating sarili: nasaan na ang katangian nating tulad ng sa bata? […]Pagbibinyag kay Hesus (Mk 1:7-12) Enero 11, 2009

By • Feb 11th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Nang binyagan si Hesus sa ilog Jordan , ang Espiritu Santo ay bumaba tulad ng isang kalapati at isang tinig mula sa Ama ang nagsabi, “Ito ang pinakamamahal kong Anak na labis kong kinalulugdan.” Ang Tatlong Persona ay nagpahayag ng kanilang pagkakaisa sa araw nang binyagan si Hesus. Madalas kong karanasan· na wala ang mga […]Epipanya (Mt 2:1-12) Enero 4, 2009

By • Feb 11th, 2009 • Category: Ang Mabuting Balita

Nang isilang si Hesus sa Betlehein, napakita ang isang maningning na tala at ito ang naging paraan upang matunton ng mga pantas ang kinaroroonan ng batang si Jesus. Maraming tao ang naliligaw sa kasalukuyan, hindi matunton ang daan patungo sa kaligtasan at sa magandang kinabukasan. Tanungin natin ang ating mga sarili: anong mga palatandaan ba […]