Ang Morion ng Marinduque

Ang PAGUTAN SA MARINDUQUE – MARTIRYO NI SAN LONGINO ay bahagi ng huling yugto ng dula tungkol sa Kasaysayan ng Pagpapakasakit, Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ng Panginoong Jesu-Cristo. Ang hiwagang ito ng Pagpapakasakit, Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ng Panginoon ay siyang ipinagdiriwang ng Simbahan sa buong sanlinggo na tinatawag na Mahal na Araw o Semana […]