Mapagpahilom na Salita at Dampi ng Kamay

Noong Abril 13, 2010, ako ang naging tagapagsalita sa halos apat na daang kabataan mula sa Quezon, Marinduque, Laguna, Batangas at Mindoro [QueMarLaBaRo) para sa kanilang pagtitipon dito sa Marinduque. Ako ay lubos na nasiyahan dahil natanggap ng mga kabataan ang aking ipinaliwanag at naging maganda ang epekto sa kanila ng aking ibinigay.

Ito ang isa sa ipinabasa ko sa aking tagapakinig na puwede ring subukang basahin ng malakas ng bumabasa ngayon ng artikulo kong ito.

Ito ay ang pagpapayapa ng kaisipan at buong pagkatao ng tao. Subukan mong basahin ng malakas itong may pamagat na Pagbitiw.

PAGBITIW:

“Binibitiwan ko na ang mga masasakit na salitang aking napakinggan at mga masasakit na salitang nasa aking isip ngayon. Ang pananatilihin ko na lamang sa aking limang pan dam dam at isipan ay mga mabubuting salita. Pinalalabas ko na sa aking limang pandamdam at isipan ang mga masasakit na salitang natanggap ko. Ako ay ligtas at mapayapa na. Tinatanggap at sinusuportahan ko ang aking sarili. Ako ang may kapangyarihan sa aking buhay at pagkatao. Ako ay malusog. Ang lahat ng bahagi ng aking katawan ay malusog at masiglang gumaganap ng kanilang gawain. Si Jesus ay kasama kong lagi. I love you Jesus. Thank you Jesus.”

Ang mabuting salita at dampi ng kamay ay nagdudulot ng kalusugan at kaginhawahan sa tao. Ito ang ilan sa mga ginamit ko sa aking mga binigyan ng retreat. Ipinagawa ko rin ang mabuting salita at dampi ng kamay sa tatlong buntis para sa kanilang maayos at maalwang panganganak.

Ito ang ipinagawa ko sa buntis na maaari din subukan ang mga buntis na malapit nang mangangnak:

Haplusin ng buntis ang kaniyang tiyan at kausapin ang bata o puede ring ang tatay ng bata o kahit na sino ang kumausap sa bata.

Kung kaorasan na para manganak, ito ang sasabihin ng nanay [tatay, o ibang tao] habang hinahaplus ang tiyan ng buntis.

“Baby, mahal kita. Sabik na sabik na kitang makita, mayakap at mahangkan. Naghihintay na rin si Daddy mo para makita, mayakap at mahangkan ka. [Kung anong gusto mong itawag sa ama ng bata, sabihin mo. Kung patay na ang ama o hiwalay na sa asawa, ang bahaging ito tungkol sa ama ay lalaktawan.

Para sa maayos na pagdating mo sa daigdig, unahin mo ang iyong ulo sa paglabas. Iisa lang anak ang daanan papunta dulo sa daigdig. (Ituro ang daanan). Maalwan kang lumabas diyan para maalwanan din si Mama mo sa pagsilang sa iyo. Salamat anak. Mahal kita. Naghihintay na ako sa iyo at nagagalak sa iyong pagdating sa daigdig.  Muli anak, salamat. “

Paalaala:

Maraming beses na kausapin ang bata sa sinapupunan. Huwag pagalitan o murahin ang bata na nasa sinapupunan. Dapat maramdaman ng bata na mahal, tinatanggap at sinusuportahan siya. Dapat maramdaman ng bata na siya ay may puwang sa puso ng kaniyang mga magulang.