Ang Pagbabalik-loob ni San Pablo (Mk 16:15-18) Enero 25, 2008

Ang mga pangyayari sa daan patungo sa Damascus ang simula ng buhay ni San Pablo. Ang pagbabalik loob niyang ito ay matibay na palatandaan ng mga dakilang gawa ng Diyos. Ang anumang bagay na maaaring imposible sa ating paningin ay bagay na posible naman sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili: Naging bukas ba tayo sa mga paanyaya ng Diyos para sa pagbabalik-loob?