Liham Sirkular Blg. 8 Serye 2008

Nobyembre 21, 2008

Minamahal kong mga pari, mga madre, at mga lider layko ng ating diyosesis:

Ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon nawa’y laging sumainyo!

Sa pamamagitan ng Liham Sirkular na ito ay nais kong opisyal na ipatupad sa ating diyosesis ang pagkampana sa lahat ng ating parokya araw-araw tuwing ikatlo (3:00 p.m.) ng hapon at ika-walo (8:00 p.m.) ng gabi. Ito ay upang anyayahan ang ating mga mananampalataya na manalangin.

Ipinag-uutos ko na tugtugin ang kampana tuwing ikatlo (3:00 p.m.) ng hapon para sa PANALANGIN SA IKA-TATLO NG HAPON (The 3 O’clock Prayer) o PANALANGIN SA MABATHALANG AWA (Divine Mercy). Ang debosyon sa Mabathalang Awa ay opisyal na ipinalalaganap sa buong daigdig sa pag-uudyok na rin ng yumaong Santo Papa Juan Pablo II lalo pa nang kanyang i-canonize si Santa Faustina Kowalska noong Abril 30, 2000. Itinakda din ng Simbahan sa pagpapalabas ng dekreto ng Congregation for Divince Worship noong Mayo 23, 2000 na tawaging Divine Mercy Sunday taun-taon ang Second Sunday of Easter.

Hinihikayat ko na sa mga tahanan, maging sa mga opisina, paaralan, at mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) ay sama-samang magdasal tuwing ikatlo ng hapon para makamtan natin ang Mabathalang Awa ng Diyos lalo pa para sa maraming makasalanan. Ang mga sipi ng panalanging ito ay ipinamimigay sa ating mga sambayanan ng libre sa pangunguna ni Fr. Peter Recalde, ang ating Pangdiyosesis na Direktor Espiritwal ng Debosyon sa Mabathalang Awa. Makahihingi kayo ng dagdag pang mga kopya sa kanya.

Ipinag-uutos ko naman na tugtugin ang kampana tuwing ika-walo (8:00 p.m.) ng gabi upang manalangin ang lahat Para Sa Mga Kaluluwa Ng Mga Yumao na. Hindi ito bagong gawain kung tutuusin sapagkat sadyang obligasyon natin na ipagdasal ang mga pumanaw na nating mahal sa buhay at ginagawa na rin ito noon pa mang una. Palaging sinasabi natin na hindi natin kalilimutang ipagdasal ang mga yumao kaya magandang araw-araw, tuwing ika-walo (8:00 p.m.) ng gabi ay alalahanin natin sila. Nakalakip po dito sa Liham Sirkular ang panalangin para sa mga yumao na ating gagamitin para sa buong diyosesis. Pwede po ninyong paramihin ito at ipamahagi sa mga tahanan at baranggay.

Ang pagtugtog ng kampana ay dapat madahan hanggang sa matapos ang panalangin.

Ang pagtugtog ng mga kampana sa lahat ng Simbahan lalo pa tuwing ika-anim (6:00 p.m.) ng gabi ay mariin ko ring ipinaala-ala sa lahat ng mga Kura Paroko. Ito ay upang tayo ay magdasal ng Angelus o sa matandang tawag ay Orasyon.

Sadya pong ang pagtugtog ng kampana ay bahagi ng ating matandang kaugalian bilang mga Katoliko. Itinuturing nating ito’y tinig o paanyaya ng Diyos para sa atin para tayo ay manalangin.

Pakipaliwanag po nito sa ating mga mananampalataya sa darating na mga araw. Magsisimula ang pagtugtog ng mga kampana sa buong diyosesis sa Unang Linggo ng Adbiyento.

Umaasa po ako na maisasakatuparan natin ang magandang gawaing ito para na rin sa pagiging malapit natin sa Diyos at sa ikababanal ng ating buong Diyosesis.

Pagpalain nawa kayong lahat ng Diyos.

+REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

Obispo ng Boac.