MALIGAYANG PASKO NG PAGKABUHAY! QUEMARLABARO, BIYAYA NG DIYOS SA REHIYON ELEKSIYON 2010, SANA AY MAGING MALINIS AT MAPAYAPA

Ang tatlong ito ang laman ng ating isipan, ugnayan, mga pagdiriwang, at pinag-uusapan ngayon. Nasa panahon tayo ngayon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan kaya naman dapat tayong magalak at magdiwang. Ang tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo ay tagumpay nating lahat. Dahilan sa Kanyang muling pagkabuhay, tayo ay naging kabahagi din Niya sa panibagong buhay. “Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya’y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.” (Colosas 3:4)

Ang Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang siyang nagbibigay pag-asa palagi sa atin sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Marami tayong pagsubok na nararanasan. Nandiyan ang pagkakasakit, problema sa pamilya, kakulangan sa pinansiyal at materyal na bagay at bigat ng damdamin sa ating mga puso at isipan dahilan sa maraming alalahanin, pero sa diwa ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na muling nabuhay, alam natin na malalampasan natin ang lahat ng ito. Magtatagumpaay lagi tayo sa lahat ng nararanasan natin sa buhay sa tulong at awa ng Diyos. Kung hindi man maranasan natin ang ginhawa sa buhay sa mundong ito, pag sa Diyos tayo humawak, may gantimpala tayong makakamit sa kabilang buhay, ang buhay na walang hanggan.

Sa panahong ito ng Pasko ng Pagkabuhay, gaganapin dito sa ating diyosesis ang pagtitipon ng mga kabataan sa buong rehiyon o ang tinatawag na QUEMARLABARO Regional Youth Camp na binabanggit na rin sa nakaraang isyu ng PULSO. Ang pagmumulat sa mga kabataan sa kahalagahan ng Diyos sa kanilang buhay at ang lalo pang pagkilala nila sa kanilang sarili para makapamuhay nang tama ay totoong kinakailangan sa ating panahon. Napakalakas ng tukso ngayon sa mundo para gumawa ng kasalanan, mamuhay sa iba’t-ibang bisyo ang mga kabataan, at maakit ng media at internet sa  kalaswaan ang sinuman; kaya naman, ang pagtitipon ng mga kabataan sa QUEMARLABARO 2010 ay muling pagpapaala-ala sa kanila sa  tamang pamumuhay na may pagkatakot sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagninilay sa Salita ng Diyos, pagbabahaginan at pagdarasal nang sama-sama simula Abril 12-16, 2010, naniniwala ako na magiging mabiyaya ang pangrehiyong  pagtitipong ito ng mga kabataan. Sa mensahe ng Santo Papa Benedicto XVI noong World Youth Day sa Sydney, Australia ay nag-iwan siya ng hamon sa mga kabataan: “Dear young people, what will you leave to the next generation? Are you building your lives on firm foundations, building something that will endure…? Para naman sa mga kabataan na nakakaramdam ng pagtawag ng Diyos sa pagpapari o buhay relihiyosa, sinabi niya: “Do not be afraid to say “yes” to Jesus, to find your joy in doing His will, giving yourself completely to the pursuit of holiness, and using all your talents in the service of others.” Ito rin ang biyaya na hinihiling ko sa Diyos para sa lahat ng mga kabataan na dadalo sa QUEMARLABARO Regional Youth Camp 2010.

Ang ikatlong laman ng ating isipan at mga pinag-uusapan sa panahong ito ay ang ELEKSIYON 2010. Hinihiling natin sa Diyos na ang darating na halalan sa Mayo 10, 2010 ay maging malinis, makatotohanan, at mapayapa dahil napakahalaga nito para sa ating bansa. Ang mga lider na ating ihahalal ang siyang mangangasiwa sa takbo ng ating pamahalaan. Napakaselan ng mangyayaring halalan dahil kita naman natin at nararanasan mismo ang negatibong epekto sa ating buhay ng mga tiwaling politiko. Kapag hindi naging responsible ang bawat botante sa tamang pagboto at ipinagbili ang boto sa sinumang kandidato, ang buong sambayan ang nahihirapan. Sa halip na umunlad tayo pagkatapos ng eleksiyon ay lalo pa tayong hinahatak pababa ng mga politiko na hindi tunay na nagmamalasakit sa bayan. Iminumungkahi ko po na gamitin natin bilang gabay sa pagpili ng ating iboboto sa darating na halalan ang ipinalabas ng Kapulungan ng Mga Obispo  o CBCP at ng Parish Pastoral Council for Responsbile Voting (PPCRV) na 10 Katangian ng Matuwid na Lider:

  1. MAY TAKOT SA DIYOS. Nahahayag sa buhay niya ang pagsunod sa Biblia. (2 Samuel 23:3-4)
  2. MAY MALASAKIT AT PAGMAMAHAL SA ATING BAYAN. Tunay ba siyang mamamayang Pilipino “sa isip, sa salita at sa gawa?” (Deuteronomio 17:15)
  3. MAY KAKAYAHANG MAMUNO. Mayroon ba siyang kakayahang patakbuhin ang ipagkakatiwalang tungkulin sa kanya? (Genesis 41:37-41)
  4. MAGALING MAMAHALA SA SARILING PAMILYA. Tapat sa kanyang asawa at anak, hindi alipin ng anumang bisyo, mataas ang antas ng moralidad. (1 Timoteo 3:4)
  5. MAY INTEGRIDAD. Hindi masusuhulan, at makatotohanan sa pananalitang binibitiwan. (Deuteronomio 16:18-19)
  6. MASIPAG. Ginugugol ang panahon sa pagganap ng tungkulin. (Roma 12:11)
  7. MATUWID. Hindi nangungurakot sa bayan at di nasasangkot sa katiwalian. (Awit 89:14)
  8. HINDI SAKIM. Magpapayaman ba siya sa maling paraan? Gagamitin ba niya ang kanyang posisyon para magpayaman? (Kawikaan 29:4)
  9. TINUTUPAD ANG SINASABI. Mayroong isang salita sa pagtupad ng pangakong binitiwan. May kakayahang ipatupad kung ano ang tama. May lakas ng loob at pagpapakumbaba na tanggapin ang kamalian at ito ay itama. (Kawikaan 25:14)

10.  WALANG PINAPANIGAN. Maaasahang magiging patas sa anumang pagpapasya. (Kawikaan 31:8-9)

Pagpalain nawa tayo ng Diyos!