ILANG MAHAHALAGANG PAGLILINAW TUNGKOL SA INSTITUTED LAY MINISTERS (ILM)

LIHAM SIRKULAR BLG. 3
Serye 2010

ILANG MAHAHALAGANG PAGLILINAW TUNGKOL SA INSTITUTED LAY MINISTERS (ILM)  AT COMMISSIONED LECTORS/READERS O

PINAGAGANAP NA TAGABASA SA LOOB NG PAGDIRIWANG

NG BANAL NA MISA SA DIYOSESIS NG BOAC

Minamahal na mga Pari, mga Relihiyosa, mga Lider Layko lalo na ang mga opisyales ng Parish Pastoral Council (PPC) at Parish Liturgical Committee (PLC), mga naglilingkod ngayon sa ating diyosesis bilang Akolito at Lektor:

Sumainyo nawa ang pagpapala ng Panginoon!

Sa pamamagitan ng Liham Sirkular na ito ay nais ko pong linawin at iwasto ang matagal nang nakasanayang gawain sa buhay paglilingkod panliturhiya sa ating Diyosesis sa katauhan ng ating mga Akolito at Lektor. Simula pa po nang dumating ako sa ating diyosesis noong Pebrero 2005 ay napakarami nang nakatalagang Akolito at Lektor sa ating 14 na parokya at sinundan ko na lamang ang dati nang paraan ng pagtatalaga sa kanila. Ngunit napakagandang bigyan natin ng paglilinaw ang ilang mga bagay na dapat nating sundin ayon sa batas ng Simbahan. Ayon sa Canon Law:

Can. 230 § 1  Lay men whose age and talents meet the requirements prescribed by decree of the Episcopal Conference, can be given the stable ministry of lector and of acolyte, through the prescribed liturgical rite. This conferral of ministry does not, however, give them a right to sustenance or remuneration from the Church.

§ 2 Lay people can receive a temporary assignment to the role of lector in liturgical actions. Likewise, all lay people can exercise the roles of commentator, cantor or other such, in accordance with the law.

Sinasabi naman sa dokumento ng Ikalawang Konsilyo Batikano na “Ministeria Quaedam” na gabay ng buong Simbahan sa pagkakaroon ng mga Akolito at Lektor ang ilan pang mahahalagang bagay.

  1. Ayon po sa dokumentong nabanggit sa itaas ay mga lalaki lamang ang dapat na Instituted Lay Ministers o itinalagang Akolito at Lektor. Sinasabi sa Ministeria Quaedam bilang 7 ang ganito – “The offices of lector and acolyte are reserved to men, in keeping with the venerable tradition of the Church.” Kaya nga, ang mga kalalakihang itinalaga na noon pa mang panahon ng yumaong Obispo Rafael M. Lim at ng aking sinundang Obispo Jose F. Oliveros at maging nitong aking panahon ng paglilingkod ay makapagpapatuloy sa kanilang mga gawain at marapat lamang silang tawaging Instituted Lay Ministers (ILM) o mga Itinalagang Akolito at Lektor. Hinihikayat ko ang mga pari sa ating mga parokya na anyayahan pa at ihanda sa pamamagitan ng paghuhubog ang iba pang mga kalalakihan na kanilang nasasakupan para makapaglingkod din bilang mga itinalagang Akolito at Lektor sa mga darating pang panahon ayon sa pangangailangan ng mga parokya. Nakasaad din sa Ministeria Quaedam ang tungkulin nila at dapat na taglaying pagkatao, pag-uugali at kasanayan sa buhay paglilingkod.
  1. Ang mga kababaihan sa ating mga parokya at diyosesis na tinatawag na Lektor ngayon ay makapagpapatuloy pa rin ng kanilang mga gawain. Hindi sila kapantay ng mga Instituted Lay Ministers (ILM) na mga kalalakihan at tatawagin sila sa Ingles na Commissioned Readers or Lectors o sa mas payak na tawag ay Tagabasa para mabigyan natin ng distinction o tamang pagtutukoy ang mga Instituted Lay Ministers na Lektor at mga kababaihan na bumabasa sa Misa. Ang mga kababaihan na Tagabasa sa Misa ay di itinatalaga ng Obispo gaya ng pagtatalaga sa Instituted Lay Ministers. Sa payak na paraan ay puwede silang tanggapin ng mga Kura Paroko sa kanilang gawain. Ang mga Kura Paroko din ang may responsibilidad na hubugin sila sa kanilang gawain lalo na sa kaalaman sa Bibliya. Ang mga Lingkod-Pari din ang makapagbibibgay ng ilang mga alituntunin sa kanila para sa lalong ikauunlad ng kanilang paglilingkod.
  1. Ang insigna na sinusuot ng mga Instituted Lay Ministers (ILM) na Akolito at Lektor ay magagamit pa rin nila at maging ng mga kababaihang Commissioned Readers o Tagabasa sa Misa. Sa darating na mga buwan ay papayagan ko rin ang mga ILM na magsuot ng krus na yari sa kahoy na isuusuot lamang nila sa pagdiriwang ng Banal na Misa para maging maliwanag ang pagkakaiba nila sa mga Commissioned Readers o Tagabasa kapag sila ay sama-sama na sa loob ng pagdiriwang.
  1. Ang Installation at Renewal ng Instituted Lay Ministers (ILM) na ginagawa natin tuwing buwan ng Setyembre lalo na sa Linggo ng mga Layko (Laity Week), ay gaganapin pa rin natin sa ating Katedral ng Inmaculada Concepcion sa Boac. Ang mga Commissioned Readers/Lectors o Tagabasa sa mga parokya ay angkop ding tipunin ng bawat Kura Paroko taun-taon sa panahong itatakda nila bilang bahagi ng kanilang paghuhubog.
  1. Hinihikayat ko rin ang mga Bikaryo Foranyo at mga Kura Paroko na ipagpatuloy ang ginagawang pagtuturo at paghuhubog (on-going formation) sa mga Instituted Lay Ministers (ILM) para lalo silang mapalapit sa Diyos at makaganap ng kanilang tungkulin ayon sa hinihingi ng Simbahan.

Nawa’y ang mahahalagang paglilinaw na ito sa ating mga gawain ay lalo pang magpasigla sa ating mga gawang paglilingkod panliturhiya ayon na rin sa sinasabi ng Constitution on Sacred Liturgy na nagsasaad na – “in liturgical celebrations, each person, minister or layman, who has an office to perform, should carry out all and only those parts which pertain to his office by the nature of the rite and the principles of the liturgy.” (SC # 28)

Taos-puso po akong nagpapasalamat sa malawak ninyong pag-unawa sa mga paglilinaw na ito at dalangin ko sa Diyos na lalo pa tayong pagkalooban Niya ng mga biyaya na kinakailangan natin hanggang matamo natin ang gantimpalang buhay na walang hanggan.

+ REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

Obispo ng Boac