MAG-AYUNO AT MAG-ABSTINENSYA; MAGPAKAIN SA MGA NAGUGUTOM

LIHAM PASTORAL Blg. 1

Miyerkules ng Abo, Pebrero 17, 2010
Serye 2010

Minamahal na mga Kapatid kay Kristo,

Ang Miyerkules ng Abo ay hudyat ng pagsisimula natin sa pinakamahalagang yugto sa kalendaryo ng ating Simbahan. Ang apatnapung araw ng Panahon ng Kuwaresma na nagsisimula ngayon ay naglalayong ihanda tayo para sa Pasko ng Pagkabuhay, ang pinakamahalagang Kapistahan sa ating buhay pananampalataya. Upang tunay na maipagdiwang natin ang Pasko ng Pagkabuhay, ang pananalangin (prayer), pagkakaloob ng tulong sa mga nangangailangan (almsgiving), at pag-aayuno (fasting), mga gawaing Kristiyano ay iminumungkahing tuparin ng bawat-isa sa atin para maging tunay tayong handa sa pakikiisa sa Muling Pagkabuhay ng ating Panginoon.. Nakatutulong ang mga ito upang ituon natin ang ating pansin sa Salita ng Diyos na nagbibigay lakas upang hangarin natin ang pagbabago ng ating puso at kaluluwa. Dinidisiplina ng pag-aayuno ang ating katawan, nakatutulong ito upang hanapin nating marubdob ang Panginoon, habang iniuugnay o ginagawang kaisa tayo nito sa mga kapatid nating naghihirap. Ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ay nakapaghuhubog sa ating puso upang ilaan natin ang ating sarili sa kabutihan ng ating kapwa. Paraan naman ang pananalangin upang makipag-ugnayan tayo sa Diyos sa mas malalim at taimtim na espiritwal na pamamaraan.

Ang mabuting gawa at pagkakaloob ng tulong sa mga nangangailangan ay binubuo ng pagsasakripisyo sa paglilingkod sa kapwa na nagbubunga ng kanilang kabutihan. Inilaan ng Panginoong Hesukristo at ng Kanyang mga Apostoles ang kanilang sarili sa paglilingkod sa kapwa. Tinuruan ng Panginoong Hesukristo ang Kanyang mga tagasunod na gumawa ng mabuti alang-alang sa pang-espirituwal na biyaya, at hindi para sa karangalang panlupa. Sa paggawa natin ng mabuti, naiibsan ang emosyonal at pisikal na paghihirap na pangangailangan ng ating kapwa. Pinatatatag nito ang ating habag at pagkalinga sa mga dukha nating kapatid sa ating pang-araw-araw na buhay at pinalalakas din nito ang ating kaluluwa bilang mga Kristiyano. Isang gawang mainam ang pagtugon sa panawagang pakainin ang mga nagugutom na mga bata sa ating pamayanan.

Sa nakalipas na limang taon, isang malalim na suliranin ang pagkagutom at malnutrisyon sa ating bansa. Sa paunang resulta ng ika-pitong National Nutrition Survey na isinagawa noong 2008 nakita na tatlo sa bawat sampung batang Pilipino ang gutom at kulang sa nutrisyon! Kung kulang sila  sa timbang at sukat, naaapektuhan na rin ang kanilang paglaki. Higit pa rito, ang matinding kaso ng kakulangan sa nutrisyon sa ating bansa ay lalo pang tumitindi. Ngayon, mayroon na tayong mahigit sa 8 milyong Pilipinong mga bata na kulang sa timbang at sukat o taas. Ayon pa sa World Health Organization (WHO), ang kakulangan sa nutrisyon na may antas na 5% ay itinuturing na isang pampublikong suliraning pangkalusugan. Ang antas sa Pilipinas ngayon ay umaabot na sa 30%.

Ang pagkagutom at malnutrisyon ay mahalagang isaalang-alang ng ating pamayanan. Winika nga ng ating Santo Papa Benedicto XVI sa natitipong mga pinunong pambansa sa UN Food Summit sa Roma noong November 16, 2009, “Ang pagkagutom ang pinakamalala at kongkretong tanda ng kahirapan.” Idinugtong pa niya na ang pinakabuod ng karapatan ng bawat tao una at higit sa lahat ay ang karapatan sa sapat, malusog at masustansiyang pagkain na sumusuporta sa karapatang mabuhay nang maayos. Inaanyayahan din niya ang mga simbahan na talunin ang pagkagutom sa planado, responsable at sistematikong paraan upang matulungan ng malawak na sektor ng lipunan ang pagsusumikap na tuluyang alisin ito bilang tanda ng pagkakaisa.

Ang HAPAG-ASA na itinataguyod ng PONDO NG PINOY ay isang programang pangkalusugan na nakatuon kay Kristo at naglalayon na mabigyan ng paghuhubog at tamang pagpapahalaga ang mga batang kulang sa nutrisyon sa pamamagitan ng aprubadong programang pagpapakain. Gayundin, nagtataguyod ito ng pagsasanay-kakayahan (skills training) sa kanilang mga pamilya na makapagbibigay ng oportunidad at kabuhayan para sa kanilang mga magulang. Pangako ng HAPAG-ASA ang pagkakaroon ng kaganapan ng buhay sa pamamagitan ng pagpapakain sa katawan at sa pagpapakaing pang-espirituwal. Isa itong nagpapatuloy na programang hindi lamang nagbibigay ng pagkain para sa mga nagugutom, gayun din nagtuturo ito sa mga bata at sa kanilang mga magulang ng mga pagpapahalaga na maghahatid sa mabuting pamumuhay. Sa pagtutulungan ng mga diyosesis at mga organisasyon, nakaabot na ito sa mahigit 500,000 kabataang Pilipino sa buong bansa sa nakalipas na apat (4) na taon. Sa taong ito, layunin nitong makaabot sa panibagong 120,000 kabataan, kung saan mahigit sa 30,000 ang papakainin sa mga parokyang kasapi sa PONDO NG PINOY ng mga diyosesis kung saan tayo kabilang.

Mapalad tayo na sa ating Diyosesis ay natugunan na ng HAPAG-ASA  ang pagpapakain sa isang libo, pitong daan at walumpu’t walong (1,788) pre-schoolers noong 2008 at tatlong-libo, isang daan at animnapu’t-apat (3,164) na mga bata sa elementarya sa iba’t-ibang bahagi ng ating probinsiya sa pagsubaybay ng ating Diocesan Social Action Commission partikular na ang ating Community-Based Health Program. Mahigit na sa tatlong milyong piso (P3 milyon) ang ipinadalang tulong sa ating diyosesis ng PONDO NG PINOY upang pakainin ang mga batang kulang sa timbang bukod pa sa Vitameal na isinasangkap para maging malusog ang mga bata. Nitong nakaraaang taon 2009 at hanggang sa kasalukuyan ay itinuon natin ang ating Nutrition Program sa mga Parokya ng Mogpog at Balanacan. Mahigit na pitong daan (700) na mga bata ang sinusuportahan ng HAPAG-ASA hanggang sa mga oras na ito. Binuksan na din ang pagpapakain sa mga batang kulang sa timbang sa Parokya ni San Jose, Esposo ng Mahal na Birheng Maria sa Gasan. Ang pagsusumikap na ito ng ating Diyosesis ay pagtugon din sa Dekreto bilang 82 ng ating Unang Sinodo na nagsasabing dapat “magkaroon ng konkretong programa na tutugon sa pangangailangan ng mga indigent children.

Humihingi po kami ng tulong sa inyo para sa HAPAG-ASA sa pagsusumikap nitong kumalinga para sa mga nagugutom at kulang sa nutrisyong mga bata sa ating mga parokya. Inaanyayayahan po namin kayong ibigay sa HAPAG-ASA ang ano mang matitipid ninyo sa pag-aayuno at abstinensiya ngayong panahon ng Kuwaresma. Kailangan lamang ng sampung piso isang araw, limang araw isang linggo, sa loob ng anim na buwan upang pakainin minsan isang araw ang 1,200 kabataan. Makapagliligtas na tayo ng isang buhay ng batang Pilipino sa halagang P1,200. Makipag-ugnayan po lamang sa tanggapan ng inyong parokya para sa sobre ng inyong mga donasyon o para sa ano mang paraang maaari ninyong itulong para sa programa. Maaari din kayong tumulong upang masimulan ang programang HAPAG-ASA kung wala pa nito sa inyong parokya.

Winika ng Panginoon: “Sapagkat ako’y nagutom at  inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom”… Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.” (Mateo 25:35, 40) Dalangin ko po sa Diyos na pagkalooban kayo ang isang makabuluhang paglalakbay espirituwal ngayong panahon ng Kuwaresma.  Maisa-isang tabi sana natin ang ano mang makapagpapahina sa ating kaluluwa at lumago sana tayo sa mabubuting gawa sa diwa ng pag-ibig na lalung maglalapit sa atin sa Diyos hanggang matamo natin ang pinakamimithi nating gantimpala sa Kanya, ang buhay na walang-hanggan.

Pagpalain nawa kayo ng Diyos!

+REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.
Obispo ng Boac