IKA-7 UTOS HUWAG KANG MAGNANAKAW (EX. 20:15)

Hinihingi ng ika-7 utos ang paggalang sa pangkalahatang layunin at pagbabahagi ng yaman ng daigdig at ang sariling pag-aari ng mga ito, gayundin ang paggalang sa mga tao at sa kanilang ari-arian at ang kabutihan ng kalikasan. Sa utos ding ito ay nakabatay ang panlipunang doktrina ng simbahan na naglalayon na gumabay sa tamang pangangasiwa sa ekonomiya, lipunan at politikal, ang karapatan at tungkulin ng paghahanap-buhay ng tao, ng katarungan at pagkakaisa ng bansa, at ng pagkalinga sa mga dukha.

I. ANG HANTUNGAN PANDAIGDIG AT PRIBADONG PAG-AARI NG MGA KAYAMANAN.
Sa pasimula, ipinagkaloob ng Diyos ang lupa at ang mga ari-arian nito sa magkakaisang pangangalaga ng sangkatauhan upang pangasiwaan ang lahat, supilin sa pamamagitan ng trabaho at pakinabangan ang mga bunga nito.(cf. Gn. 1:26-29). Ang mga kayamanan ng sangnilikha ay nakalaan sa buong sangkatauhan.

Ang karapatan sa pribadong pag-aari ay tama kung ang kayamanan ay natamo o natanggap sa tamang paraan at ang pangkalahatang layunin ng yaman upang tugunin ang pangunahing pangangailangan ng lahat ay itinuturing na nangingibabaw dito. Ang pribadong pag-aari ng kayamanan ay naglalayong matiyak ang kalayaan at karangalan ng bawat tao, upang matulungan sila na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga taong kanilang pinangangalagaan at gayundin ang iba na nangangailangan ng tulong.

II. ANG PAGGALANG SA TAO AT KANILANG PAG-AARI.

Tungkol sa bagay na ekonomiko, ang paggalang sa dangal ng tao ay hinihingi sa pagsang-ayon ng kabanalan ng pagtitimpi, upang pigilin ang hilig sa mga kayamanan ng daigdig; ang sa katarungan naman ay upang pangalagaan ang mga karapatan ng kapuwa at ibigay ang ukol sa kanya; at ang pagkakaisa , upang sundan ang gintong aral at ang kagandahang loob ng Panginoon na bagamat “mayaman, alang-alang sa atin naging dukha upang pagyamanin kayo sa kanyang karukhaan (2Cor.8:9).

Hinihiling ng ika-7 utos ay pagtupad sa mga pangakong binitiwan at sa mga kasunduan na pinapasok, ang pagbabayad-puri sa paglabag sa katarungan, at pagbabalik ng ninakaw na bagay at pagkilala sa kagandahan ng kalikasan, sa wasto at di-mapag-aksayang paggamit ng mineral, pagkain, gulay, at mga hayop na pinagkukunan ng pagkain sa sangkalupaan, na may pagtatangi sa mga uri nila na nanganganib nang mawala.

Ipinagbabawal ng ika-7 utos ang pagnanakaw, ang pagkuha at paggamit ng pag-aari ng iba ng labag sa pagpapasya ng may-ari. Ito rin ay maaaring mangyari sa di makatarungang pagbabayad ng suweldo; sa paglalaro ng halaga ng mga bagay upang pagtubuan ito sa paghihirap naman ng iba; o sa pamemeke ng tseke o ng mga resibo. Ipinagbabawal din nito ang pag-iwas sa pagbabayad ng buwis at panloloko sa pangangalakal; ay maalam na pagsira sa pribado at pampublikong pag-aari;panunuhol, katiwalian; ang di wastong pangangalaga sa yaman ng bayan; ang tahasang paggawa ng walang kaayusan; at ang pag-aaksaya.