Kapistahan ng Katawan at Dugo ng Panginoon Mk 14 : 12- 16, 22 – 26 Hunyo 12, 2009

Habang sila ay kumakain, dinampot ng Panginoon ang tinapay, matapos magpasalamat ay pinagpira-piraso at saka iniabot sa kanyang mga alagad. Ipinahahayag ng mga gawa ng Panginoon na tayo ay matutong magpasalamat sa mga pagpapala ng Diyos lalo na ang kanyang presensiyang sakramental sa anyo ng tinapay at alak. Siya mismo ang Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili. Naituro na ba natin sa ating mga anak ang manalangin at magpasalamat bago at matapos kumain? Sa ating mga natatanggap na pagpapala, may nakalaan bang ibahagi para sa mga kapos?