Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona Mt 28: 16 – 20 Hunyo 7, 2009

Napakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad at tinagubilinan silang humayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa at binyagan sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo . Larawan ng pagkaka-isa at pagmamahalan ang Tatlong Persona, bilang mananampalataya tayo ay nararapat na tumutulad at nakikiisa. Tanungin natin ang ating sarili: Tunay nga ba akong nakikiisa sa mga gawaing pagsamba sa aking sambayanang kinabibilangan? Akin bang ipinagmamalaki ang aking pagiging Kristiyano Katoliko?