IKAANIM NA UTOS: HUWAG KANG MANGANGALUNYA

Ang mga Kasalanan Laban sa Dangal ng Kasal

1.PAKIKIAPID

Ang pakikiapid ay tumutukoy sa kawalan ng katapatan sa buhay pag-aasawa. Nagkakasala ng pakikiapid ang dalawang tao na ang isa ay kasal sa iba kung sila ay nagkakaroon ng ugnayang sekswal. Maging ang pagtingin ng may pagnanasa sa isang babae na tinuligsa ni Hesus ay sinabing isa nang pakikiapid. (Mt. 5:27-28). Ang ikaanim na utos ay tahasang nagbabawal sa gawaing ito.

Ang pakikiapid ay kawalan ng katarungan. Ang pakikiapid ay sumisira sa tipan ng kasal, lumalabag sa karapatan ng asawa at winawalang halaga ang kasagraduhan ng kasal. Sa pamamagitan ay inilalagay niya sa kapahamakan ang kabutihan ng tao at isinasaisantabi ang kapakanan ng mga anak at ang kanilang karapatan na magkaroon ng magulang na may matatag na pagsasama.

2. DIBORSYO

Binibigyang diin ni Hesus ang orihinal na plano ng Diyos sa simula pa ng likhain Niya ang tao – na ang lalaki at babae ay magsasama ng panghabambuhay.

Sa pamamagitan ng dalawang binyagan, ang kasal na pinagtibay ay hindi maaaring maputol kailanman maliban sa kamatayan.

Ang pagkakahiwalay ng mag-asawa, habang nananatili ang epekto ng kasal, ay lehitimo sa ilang mga pagkakataon na itinatadhana ng Batas Kanoniko ng Simbahan.

Ang diborsyo ay isang mabigat na paglabag sa “natural law” sapagkat sinisira nito ang kasunduan na malayang sinang-ayunan ng lalaki at babae na magsama ng panghabambuhay hanggang kamatayan. Ang diborsyo ay sumisira sa tipan ng kaligtasan na inilalarawan ng sakramento ng kasal. Ang pagpasok sa isang buong ugnayan kahit na ito ay kinikilala ng batas sibil ay lalong nakadaragdag sa pagkasira ng tipanang ito. Ang lalaki’t babaeng nagsipag-asawang muli ay nalalagay sa sitwasyong pangpubliko at permanenteng pakikiapid.

Ang diborsyo ay immoral sapagkat nagdudulot ito ng kawalang kaayusan sa buhay ng pamilya at lipunan. Ang kawalang kaayusang ito ay labis na nagdudulot ng malaking pinsala sa iniwang asawa, sa mga anak na nakaranas ng “trauma” sa paghihiwalay ng kanilang magulang, ang nakahahawang epekto nito na sumisira sa lipunan.

3. POLIGAMIYA

Ang poligamiya o pagkakaroon ng maraming asawa ay taliwas sa itinatakda ng batas moral. Ang poligamiya ay taliwas sa kaisahan at hindi naaayon sa planong ipinahayag ng Diyos sa pasimula pa. Ito ay taliwas sa pantay na dignidad ng lalaki at babae na nagtatalaga ng buo at natatanging pag-ibig sa isa’t isa sa sakramento ng kasal.

4. INSESTO (INCEST)

Ito ay malalim na pakikipagrelasyon ng dalawang magkadugo o may kaugnayan sa batas na hindi pinahihintulutang makasal. Sinisira ng insesto ang ugnayang pampamilya at nagbibigay ng larawang hindi makatao. Kaugnay din ng insesto ay ang pang-aabusong ginagawa ng matatanda sa mga nakababata.

5. MALUWAG NA PAGSASAMA (LIVE-IN)

Ito ay pagsasama ng lalaki at babae na walang hangaring magpakasal. Ito ay makikita sa iba’t ibang sitwasyon: ang pagsasama sa iisang bubong ng walang kasal, at ang kawalan ng kakayahang pumasok sa panghabambuhay na pagtatalaga ng sarili. Ang lahat ng ito ay sumisira sa larawan ng pamilya at nagpapahina sa diwa ng katapatan. Ito ay taliwas sa batas moral. Ang pagtatalik ay dapat laging napapaloob sa kasal at sa labas ng kasal ito ay isang mabigat na kasalanan.

6. PRE-MARITAL SEX

Ito ay taliwas sa batas moral at naglalagay sa alanganin ng ugnayan ng lalaki at babae. Hindi ipinahihintulot ng tunay na makataong pag-ibig ang pagtatalik bago ang kasal.