Ang Paghuhubog sa mga Lingkod ng Panginoon

Ang paghuhubog sa mga Lingkod ng Panginoon ay kinakananang buo o pangkalahatan. Nasasak1aw nito ang buong katauhan ng isang Iingkod: pisikal, espirituwal at marami pang iba. Dahil dito’y kinakailangan muna ang masusing pagtatasa ng aspeto ng paghuhubog.

Mayroon bang maigting na pagnanasa ang taong ito upang maglingkod sa Panginoon? May sapat ba siyang kakayahan upang makapaglingkod nang maayos at ayon sa hinihingi ng kanyang gawain? Wala ba namang hadlang sa kanyang paglilingkod maging sosyal, moral at pisikal? Hindi ba magiging mabigat para sa kanya ang paglilingkod na ito kasabay ng kanyang obligasyon at pananagutan sa pamilya? Hindi ba naman sangkot sa mga usaping may kaugnayan sa moral na pamumuhay na maaaring maging eskandalo sa mga taong pinaglilingkuran?

Ilan lamang ito sa mga pangunahing katanungan na dapat nating mabigyan ng wastong kasagutan bago magsimula ang paghuhubog sa mga lingkod ng Panginoon.

Ang katanungan sa itaas ay higit na magiging malinaw kung ibibigay natin ang mga inaasahang sagot sa bahaging ito. Ang unang kitanungan ay tumutukoy sa pagiging malinaw ng layunin ng isang nagnanais maging lingkod ng Panginoon. Kaugnay nito, masasabi nating angkop at maganda ang layunin ng isang nagnanais maglingkod kung ang kanilang sagot dito ay katulad ng isa o higit pa sa mga sumusunod na sagot:

Nais kong malingkod sa Panginoon sapagkat:

a. ito’y bahagi ng aking pagigingbinyagan, b. ito ang paraaan ng pagpapahayag ng pagmamahal at malasakit sa mga nangangailangan

Ang ikalawang katanungan naman sa itaas ay tumutukoy sa sapat ng kakayahan ng isang nagnanais maglingkod. Sa bahaging ito’y kailangan nating usisain ang kanyang pisikal, intelektuwal, at moral na buhay. Wala ba siyang kapansanang pisikal: Malabo ang mata, mahina ang pandinig, may pababalik-balik na karamdaman, o baka naman lubhang matanda na para maglingkod? May sapat ba siyang kakayahang intelektuwal upang maunawaan at maintindihan ang mga gawaing pag-aaral, lectures at seminars na kinakailangan para sa epektibong paglilingkod?

Gayundin naman, kinakailangan din nating tingnan kung hindi magiging sagabal sa tungkulin sa pamilya o gawain ang paglilingkod sa Simbahan. Dapat nating tandaan na ang mag-asawa ay tinatawag ng Diyos sa buhay pampamilya upang sa pamamagitan nito’y maging banal sila. Kaya nga, hindi dapat maging sagabal sa buhay pamilya ang mga gawaing pangsimbahan. Dapat tingnang mabuti ng isang nagnanais maglingkod ang ibat-iba niyang pananagutan bago siya tuluyang magpasya.

Ang Ministeryo o paglilingkod ng isang akolito ay nakatuon sa hapag ng katawan at dugo ng Panginoon. Dahil dito siya ay maaaring tawaging lingkod sa hapag ng katawan at dugo ng Panginoon. Gayundin naman ang kanyang paghuhubog ay dapat naaayon sa natura ng kanyang gawain sa apat na sulok ng dambana.