Pasko ng Pagkabuhay Jn 20: 1 – 9 Abril 12, 2009

Maaga pa’y nagpunta si Maria Magdalena sa libingan upang dalawin ang Panginoon sa kanyang puntod. Patakbo siyang nagtungo sa mga alagad upang ibalita ang pagkawala, ngunit ang katotohanan ay nabuhay na mag-uli ang Panginoon. Agad napagtuunan ng pansin ni Maria Magdalena ang masamang balita at hindi ang mabuting balita ng pagkabuhay ng Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili: Bakit sa maraming bagay, madalas nating makita ang hindi magaganda kesa sa magagandang katangian nito na dapat pagtuunan ng pansin?