Linggo ng Palaspas Mk 15: 22 – 39 Abril 5, 2009

Ipinako sa krus ang Panginoon kasama ang dalawang magnanakaw sa kanyang magkabilang tabi. Isang tagpong kalunos lunos at nakapanliliit. Sa kabila ng tagpong ito nakilala pa rin ng sundalong nagbabantay na si Jesus ang tunay na Anak ng Diyos. Madalas nating ipako sa krus ang Panginoon dahil sa mga kahiya hiya at nakapanliliit na mga kasalanang ating ginagawa. Tanungin natin ang ating sarili: nadarama pa rin ba natin sa ating puso ang kapangyarian ng Diyos? Na siya ang Diyos na dapat nating katakutan pag tayo ay nagkakasala?