Ikaapat na Linggo sa Panahon ng Kuwaresma Jn3:14-21 Marso 22, 2009

Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Lahat tayo ay naghahangad na maligtas at ang Diyos ay naglalahad ng mga pagkakataon upang tayo ay maligtas, kaya lamang, ang ating sarili ang nagiging hadlang sa ating kaligtasan. Tanungin natin ang- ating sarili: Gaano natin tinatanggap ang Diyos sa ating buhay? May paghahangad ba tayong iayon ang ating buhay sa plano niya?