Alay-Kapwa, Alay din Natin sa Diyos

Sa panahong ito ng kwaresma tinatawagan tayong lahat na manalangin, magsakripisyo at magkawang-gawa. Ang sabi ng ating mahal na Panginoong Hesukristo, “kung paanong iniibig ako ng Ama, gayundin narnan, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko tinutupad ko ang mga utos ng aking arna at ako’y nanatili sa kanyang pag-ibig … Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nagaalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan…(Jn. 15:9-10; 13).” Mula dito, sundan natin ang ating Panginoon sa kanyang panawagan sa pagbabalik loob, pagsisi at paggawa ng kabutihan. Hindi sapat ang magdasal kung walang pagsisi, kulang ang pagsisisi ng walang pagsasakripisyo at higit sa lahat, sa pagkakawang-gawa larnang tayo makakabawi sa Diyos sa mga kasalanang ating nagagawa.

Angkop ang panahong ito ng kuwaresma para makabawi, tayo sa Diyos! Makabawi sa ating mga pagkukulang sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya ang ating pagbabalik-loob sa Diyos ay samahan natin ng pagkakawang-gawa upang tunay na maging makabuluhan at totoo tayo sa ating ginagawang pagsisisi at pagsasakripisyo.

Ang pagkakawang-gawa ay kasunuran sa kalooban ng Diyos na mahalin siya sa pamamagitan ng pagdamay at pagmamalasakit sa iba… Ngayong panahon ng kuwaresma tinatawagan tayong labat, para mag-alay ng sarili sa iba.

Pero sino ang ating kaibigan? Sino ang ating kapwa? Yun bang lagi nalang nating kaut-utang dila? yung mga taong nahihingan lagi natin ng tulong at ating nalalapitan? Hindi! Hindi lamang sila na makakaganti rin sa atin matapos natin silang matulungan, kundi at lalo’t higit ay yaong mga kapatid nating nangangailangan ng ating serbisyo, panahon, pagkalinga at especial na pagtrato at pansin. Ang mga taong kulang na kulang at nangangailangan ng higit na pagmamahal. Sila na lagi nalang biktima!

Hindi sapat ang ipagdasal lamang sila. Kailangan tayong kumilos. Panawagan satin ang sila ay damayan. At huwag tayong magsasawa dahil kailanman ay hindi nagsasawa ang Diyos sa pagmamahal at pagpapadama sa atin ng kanyang sobra-sobrang biyaya sa araw-araw. Kaya ikaw na nagbabasa nito, alalahanin mong “kapwa” ka rin sa iba. Kaya Kapatid, mag ALAY (offering) ka sa KAPWA (neighbors) mo. Magbabagi ng iyong Talento, panahon o Oras at Yaman para sa iba – para sa mga “aba” nating mga kapatid.

Ngayong kuwaresma, iniintay ka rin ng iyong kapwa, iniintay ka ng Diyos.