Pagbibinyag kay Hesus (Mk 1:7-12) Enero 11, 2009

Nang binyagan si Hesus sa ilog Jordan , ang Espiritu Santo ay bumaba tulad ng isang kalapati at isang tinig mula sa Ama ang nagsabi, “Ito ang pinakamamahal kong Anak na labis kong kinalulugdan.” Ang Tatlong Persona ay nagpahayag ng kanilang pagkakaisa sa araw nang binyagan si Hesus. Madalas kong karanasan· na wala ang mga ama pag binibinyagan ang kanilang mga anak. Tanungin natin ang ating sarili? Malinaw ba sa mga magulang ang kahalagahan ng sakramentong tatamuhin ng kanilang anak o ito ay sa palagay nila ay isang karaniwang social gathering?