Epipanya (Mt 2:1-12) Enero 4, 2009

Nang isilang si Hesus sa Betlehein, napakita ang isang maningning na tala at ito ang naging paraan upang matunton ng mga pantas ang kinaroroonan ng batang si Jesus. Maraming tao ang naliligaw sa kasalukuyan, hindi matunton ang daan patungo sa kaligtasan at sa magandang kinabukasan. Tanungin natin ang ating mga sarili: anong mga palatandaan ba ang ating sinusimdan? Ito ba ay ang tala na galing sa Diyos o mga kislap ng salapi, karangalan at kapalaluan na nagdadala sa atin sa pagkalito at pagkalayo sa Diyos?