MABIYAYA ANG TAONG 2009 PARA SA ATING DIYOSESIS

Sa taong ito 2009 ay ilang malalaking pagdiriwang ang magaganap sa ating Diyosesis. Pinakatampok dito ay ang ika-400 Taon ng Ebanghelisasyon sa mga Parokya ng Banal na Krus sa Sta. Cruz at sa Parokya ni San Jose, Esposo ng Mahal na Birhen sa Gasan. Kapwa unang tinuruan ng tungkol sa

pananampalatayang Katoliko ang dalawang bayang ito noong 1609. Hindi lamang sa buwan ng Mayo magaganap ang malaking selebrasyon bilang pagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng pananampalataya kundi sa iba’t-ibang buwan ngayong 2009. Isang malaking hamon sa mga mananampalataya sa Gasan at Sta. Cruz ang lalo pang maging malapit sa Diyos ngayong taong ito ng biyaya.

Nakakatuwang abala ang lahat ng mga mananampalataya sa dalawang parokya para sa mabiyayang taon na ito. Nandiyan ang patuloy na pagpapagawa ng napakalaking simbahan sa Gasan na bunga ng pagpupunyagi ng mga parokyano sa pangunguna ng dating Kura Paroko nila noon na si Fr. Allan Malapad at ng kasalukuyang Kura Paroko, Fr. Jojie Mangui, kasama rin si Fr. Sat Rioveros, ang Katulong na Pari sa parokya.

Ang Simbahan naman ng Parokya ng Banal na Krus sa Sta. Cruz ay unti-unti ring pinaganda para nga sa pagdiriwang sa taong ito ng ika-400 Taon ng Ebanghelisasyon. Isinaayos na ang Retablo (main altar) gayon din ang paglalagay ng bagong sound system. Isinaayos na rin ang patio sa parokya at kasalukuyang pinipinturahan ang kisame ng simbahan. Higit pa sa pagsasaayos ng gusaling simbahan ay ang pagpapasigla ng pananampalataya ng mga tao. Ilang buwan nang dinadala sa mga barangay chapel ng parokya ang Banal na Krus upang mabigyan ng pagtuturo ang mga tao at mahikayat pa lalo ang lahat sa pagiging malalim ang pagmamahal sa Diyos.

Magdiriwang naman sa Mayo 1, 2009 ng ika-50 Anibersaryo ng Pagkakatatag ang Parokya ni San Jose, Manggagawa sa Napo, Sta. Cruz. Itinatag ang sambayanang ito noong 1959 nang ihiwalay ito mula sa Parokya ng Banal na Krus. May mga ginagawa na ring paghahanda para sa naturang okasyon ang mga nasasakupang barangay ng parokya. May plano rin ang Kura Paroko ng parokya na si Father Tito Amodia sa tulong ng mga mananampalataya na iayos ang bubong (roofing) ng simbahan.

Sa taon ding ito 2009 ay dalawang pari ng diyosesis, sina Father Peter Recalde at Father Nick Ferangco ang magdiriwang ng kanilang ika-25 Taon ng Pagkapari o Silver Jubilee. Ito ay sa buwan ng Abril. Inordenan si Fr. Peter ng yumaong Obispo Rafael Lim noong Abril 11, 1984 at si Fr. Nick naman ay sumunod na araw, Abril 12, 1984. Samahan natin sila sa pagpapasalmat sa Diyos sa biyaya ng pagkapari at paglilingkod sa Diyos at sa Simbahan.

Hindi tayo basta nakatuon ang pansin sa mga pagdiriwang na aking nabanggit. Lilipas ang mga kasayahan at mga natatanging okasyong ito kaya naman ang lalong dapat makamtang biyaya ng lahat ay ang mananatili, ang pagiging malapit sa Diyos. Sa pag-inog ng panahon, sa paglipas ng mga taon, inaasahan ng Diyos na tayo ay nagkakaroon ng “mature faith” na tinatawag. Sa pagtanda ng bawat parokya, nakikita dapat lalo ang buhay na buhay na pagdiriwang ng mga sakramento lalo na ang Banal na Eukaristiya, “ang pinagmumulan at patunguhan ng buhay Kristiyano…” “the source and summit of Christian Life.” (Lumen Gentium # 11) Sa pagtanda ng parokya, lalo dapat nabubuo at nagiging matatag ang mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) na siyang “main thrust” ng Programang Pastoral ng ating diyosesis at maging ng buong bansa ayon sa Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas o PCP II. Sa pagtanda ng parokya, nagiging lalo sanang buo, nagkakaisa, nagtutulungan ang lahat para mailapit pa sa Diyos ang ibang tao na hindi pa nagsasabuhay ng kanilang pagiging Kristiyano. Sa pagtanda ng parokya, lalo pa dapat napapagtuunan ng pansin at pagkalinga ang kalagayan ng marami pang mga tao na salat sa pang-araw-araw na pangangailangan, di nakapag-aral, biktima ng mga maling sistema ng lipunan at di marangal na pamumuhay. Napakaganda ng paala-ala ni San Pablo Apostol sa ating lahat pero lalo’t-higit sa mga taga Gasan, Sta. Cruz at Napo sa pagdiriwang nila ng Jubilee Year ng kanilang parokya:

“Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Cristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo, at laging magpasalamat sa Diyos.” (Col. 2:6-7)

Hamon ko rin naman sa kaparian ng ating diyosesis, di lamang sa mga nagdiriwang ng ika-25 Taong Anibersaryo ngayong 2009, na maging lalong tapat ang bawat isa sa sinumpaang pangako sa Diyos bilang mabuti at banal na mga pari. Obligasyon natin sa Diyos at sa sambayanan na tayo ay lumago araw-araw sa ating buhay-kabanalan sa pagiging mga hinirang ng Diyos. Ito ang hinihiling kong biyaya sa Diyos araw-araw. Sadyang mabigat ang iniatang na tungkulin sa atin ng Diyos kaya naman dapat lagi tayong hihingi ng tulong sa Kanya sa ating mga pagdarasal.

Ngayong Taon ni San Pablo, hilingin natin sa Diyos sa tulong ng Banal na Apostol ng mga Hentil na makapamuhay tayong mga tunay na karapat-dapat na lingkod ni Kristo gaya ng sinasabi niya sa kanyang Ikalawang Sulat kay Timoteo: “Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan.” (2Tim. 2:15)

Harinawa ay ang taong 2009 ay maging tunay ngang mabiyaya para sa ating lahat.

Pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos!