Paggalang sa Dignidad ng Tao

By • Feb 11th, 2009 • Category: Uncategorized

“NILIKHA NIYA SILANG LALAKI AT BABAE…” Ang Diyos ay pag-ibig at sa kanya ay matatagpuan ang misteryo ng personal na pag-uugnay sa pagmamahal. Nang likhain ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, itinatak niya sa katauhan ng lalaki at babae ang bokasyon ng pag-ibig at paguugnayan, samakatuwid ay ang kakayahan at ang resposibilidad.

Ang sekswalidad ay nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao sa kaisahan ng kanyang katauhan at kaluluwa. Ito ay maykaugnayan sa kanyang kakayahang makipagrelasyon, kakayahang magmahal at mag-anak at sa pangkalahatan ay magbuo ng pakikipag-ugnayan.

Dapat kilalanin at tanggapin ng lalaki at babae ang kanyang katauhang sekwal. Ang pisikal, moral at espiritwal na pakakaiba at komplimentaridad ay laging tungo sa kabutihan ng buhay pagaasawa at pagpapalago ng buhay pamilya. Ang maayos na pag-uunayan ng mag-asawa at ng lipunan ay nakadepende sa kung paano tinutugunan at sinusuportahan ang pangangailangan ng bawat isa.

Binigyan ng Diyos ang lalaki at babae ng pantay na dignidad. Ang pag-uugnay ng lalaki at babae sa sakramento ng kasal ay isang paraan ng pagtulad sa kagandang lood ng Diyos.

ANG BOKASYON SA KALINISAN

Ang kalinisan ay ang matagumpay na pag-uugnay ng sekswalidad ng tao sa kanyang sarili, ang panloob na kaisahan ng kanyang katawan at espiritu. Ang sekswalidad ay nagiging personal at tunay na makatao kung ito ay inilalapat sa pakikipag-ugnayan ng isang tao sa kanyang kapwa, sa buo at panghahambuhay na pagtatalaga ng lalaki at babae sa isa’t isa. Kasama, kung magkagayon, sa birtud ng kailinisan ang integridad ng tao at ang kabuuan ng pagbibigay ng sarili.

ANG INTEGRIDAD NG TAO

Pinananatili ng isang taong namumuhay sa kalinisan ang integredad ng kapangyarihang magbigay ng buhay at magmahal. Pinangangalagaan ng integridad ang kaisahan ng pagkatao at ito ay laban sa anumang pag-uugali o kilos na tumataliwas dito.

Kasama sa kailinisan ang kakayahan ng taong gagapin ang kanyang sarili (self-mastery), isang pagsasanay sa kalayaan ng tao. Malinaw ang mga pagpipilian: maaaring igabay ng tao ang mga pagnanasa ng kanyang katawan at makatagpo ng kapayapaan, o hayaan niyang pangibabawan ang kanyang sarili ng mga pagnanasa at maging malungkot ang kanyang buhay. Hinihingi ng dignidad ng tao na siya ay kumilos ng may kamalayan sa kanyang sarili at malayang pagpapasiya mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao at hindi bunga ng mga panlabas na impluwensya. Nakakamit ng tao ang kanyang dignidad kung pinalalaya niya ang kanyang sarili sa pagkakaalipin sa kanyang mga pagnanasa at malayang pinipili ang mga bagay na mabuti at ginagamit ang mga pamamaraang nababagay upang makamit ang layuning ito.

Ang sinumang nagnanais na maging tapat sa kanyang pangako sa binyag at lumalaban sa mga tukso ay maaaring gamitin ang mga pamamaraaang ito: pagkilala sa sarili, pagsunod sa mga batas ng Diyos, pagsasanay sa mga katangiang moral at katapatan sa buhay panalangin.

Hindi maaaring ihiwalay sa kalinisan ang kakayahang magtimpi. Sa pamamagitan ng pagtitimpi ay pinalalaya ng tao ang kanyang sarili sa mga pagnanasa ng kanyang katawan.

Ang pagiging malinis ay sumusunod sa mga bahagdan ng paglago. Ito ay dumaraan sa napakahabang proseso ng pagbabago mula sa mga kasalanan at kahinaan tungo sa moral na pamumuhay.

Ang kalinisan ay nagpapakita ng personal na pagsusumikap ng tao sa kanyang sarili. Hinihingi din nito ang paggalang sa karapatan at dangal ng kapwa.

Ang kalinisan ay isang katangiang moral, isang biyaya mula sa Diyos at bunga ng pagpupunyagi sa buhay espirituwal.

is
Email this author | All posts by