Ang Panahon ng Kuwaresma, Panahon ng Pananalangin, Pag-aayuno, at Pagkakawang gawa lalo pa sa Programang Alay Kapwa

Minamahal kong mga pari, mga madre, mga kasapi ng iba’t-ibang samahang banal at sa buong sambayanan ng Diyos dito sa Diyosesis ng Boac,

 

Tayo po ngayon ay nasa Panahon ng Kuwaresma. Ito ang apatnapung araw na paghahanda natin sa napakahalagang pagdiriwang natin ng Misteryo Paskuwal ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Sa pagtanggap natin ng abo sa ating ulo nitong nakaraang Miyerkules ng Abo, pinaalalahanan tayo ng mga salita ng ating Panginoon “Magbagong buhay ka at sa Mabuting Balita sumampalataya! (Marcos 1:15) Inaasahan ng Diyos na gugugulin natin ang banal na panahong ito sa pagpapanibago natin ng ating sarili, sa paglago natin sa buhay kabanalan lalo pa sa matandang kaugalian na ng Simbahan, ang pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang-gawa.

 

Ang panahong ito ng Kuwaresma ay biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Ito ay isang natatanging panahon ng pagbabalik-loob sa Diyos at pagbabayad-puri sa lahat nating nagawang mga kasalanan upang tayo ay maging karapapat-dapat na makaisa Niya sa Kanyang Muling Pagkabuhay. Susuriin nating muli ang ating sarili sa panahong ito. Paano ba ako nagpapahalaga sa Diyos at sumusunod sa Kanyang mga utos? Paano ko ginugol ang mga kaloob sa akin ng Diyos na panahon, talino, at yaman? Paano ko ipinakita ang aking pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa aking kapwa lalo na sa mga dukha?

 

Simula pa po noong 1975, ang Kapulungan ng mga Obispo sa Pilipinas o Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ay naglunsad na ng programang makatutulong sa atin para sa makabuluhang pagsasabuhay natin ng banal na panahong ito ng Kuwaresma. Ito ay ang programang ALAY-KAPWA na naglalayong mahikayat ang bawat-isa na makapagsakripisyo at makapag-alay sa kapwa bilang pagpapakita ng pagmamahal sa mga dukha ayon sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo na nag-alay ng sarili sa krus upang makamit natin ang buhay na walang hanggan.

 

Sa pamamagitan ng programang ALAY-KAPWA, inaasahan na ang bawat Katoliko sa ating bansa ay magbabahagi ng kanyang panahon (time), talino (talent), at yaman (treasure) para sa mga lalong nangangailangan upang maibsan ang kanilang paghihirap. Sa pagkakaloob natin ng ating tulong sa mga dukha at mga hamak sa lipunan, ang Diyos mismo ang pinag-uukulan natin ng ating pagmamahal sapagkat itinuro Niya sa atin – “Sinasabi ko sa inyo: nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.” (Mateo 25: 40)

 

Sa taong ito 2009, ang tema ng programang ALAY-KAPWA ay : “LOVE, SHARE, EMPOWER: Citizenship Bulding and Solidarity towards a Culture of Peace and Integrity of Creation”… PAG-BIG, PAGBABAHAGI, PAGBIBIGAY-KAKAYAHAN: Pagbubuo at Pagkakaisa ng mga Mamamayan tungo sa Kalinangang Pangkapayapaan at Dangal ng Sangnilikha.” Ito ay upang paalalahanan tayong lahat na itaguyod ang kapayapaan saan mang dako ng ating lipunan at pangalagaan ang ating kalikasan. Sinabi ng ating kasalukuyang Santo Papa Benedicto XVI sa kanyang mensahe sa mga kabataan sa World Youth Day sa Sydney, Australia: “The wonder of God’s creation reminds us of the need to protect the environment and to exercise responsible stewardship of the goods of the earth.” “Ang kagandahan ng sangnilikha na galing sa Diyos ay nagpapaala-ala sa atin na ingatan ito at maging mabuting katiwala tayo ng lahat ng bagay sa mundo.”

 

Ang maraming paghihirap na nagaganap ngayon na ating nararanasan ay pawang bunga ng pagiging makasarili ng marami sa atin at ng di natin pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos. Ang mga tinitiis ng napakarami nating mga kapatid ngayon na naghihirap ay bunga ng pagpapasasa ng ilang mga taong mayayaman at mga nasa katungkulan na walang pakialam sa kalagayan ng iba. Ang hindi maayos na kalagayan ng maraming mga dukha sa ating lipunan ngayon ay bunga ng mga di wastong paggamit ng yamang kalikasan na sadya namang nakalaan para sa lahat at hindi lamang para sa iilan. Ang laganap na karukhaaan sa ating lipunan ay resulta na rin ng mga nasira nating kapaligiran dahilan sa iresponsableng pagmimina, pagputol sa mga puno sa mga kabundukan at kagubatan na nagdulot ng mga pagbaha at pagkasira sa mga bukirin at kabuhayan, gayon din sa pagsira sa mga ilog at dagat na dati’y mayaman sa mga makakain at iba pang pangangailangan.

 

Inaasahan ng Diyos sa ating lahat ngayong panahon ng Kuwaresma at sa programang ALAY-KAPWA na maging tunay tayong mapagmalasakit, magpakita tayo ng pag-ibig sa iba lalo na sa mga dukha sa konkretong pagtulong sa kanila, at madamayan natin ang mga nangangailangan. Puwede tayong magbigay ng anumang materyal na bagay sa kanila maging pagkain, damit, hanapbuhay para maiangat sila sa kanilang kalagayan. Inaasahan tayong magbigay ng kongkretong tulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pagkakaloob natin ng tulong pinansiyal gamit ang mga sobre ng ALAY-KAPWA na ipinamahagi sa ating mga parokya. Maaari din tayong magbahagi ng ating kaalaman sa mga dukha para magkaroon sila ng  ikabubuhay at maituwid sila sa mga maling pagpapahalaga at pagsasayang ng panahon sa pagsusugal at iba pang mga bisyo. Sinasabi sa Unang Sinodo ng ating Diyosesis na tayo dapat ay “magkaroon ng programa na magmumulat sa kamalayan ng mga dukha sa kasamaang dulot ng mga bisyo.” (Dekreto # 150)

 

Ayon na rin sa hinihingi ng tema sa taong ito ng programang ALAY-KAPWA,  patuloy na paninindigan ng Diyosesis ng Boac ang puspusang pangangalaga sa kalikasan ng buong probinsya ng Marinduque lalo na sa diwa ng Dekreto # 6 ng Unang Sinodo na nagsasabing “Magkaroon ng patuloy at malawakang kampanya hinggil sa wastong pangangalaga sa likas na yaman at kalinisan ng kapaligiran, at tahasang pagtutol na may matibay na paninindigan sa anumang uri ng malakihang pagmimina (open-pit, underground, etc.) at iba pang katulad na industriya at gawaing may malubhang epekto sa kapaligiran o ekolohiya ng lalawigan.” Ito ay para na rin sa kapayapaan ng pamumuhay ng buong sambayanan sa kasalukuyan at ng makapamuhay ang bawat-isa na walang pangamba sa mga sakunang posibleng mangyari dulot ng maling paggamit ng mga likas na yaman.  Ito rin ay sa pagsasaalang-alang sa  karapatan ng mga susunod na henerasyon na dapat namang makaranas ng maayos na kalikasan at kapaligiran na kanilang titirahan.

 

Sa mensahe ng Santo Papa Benedicto XVI para sa Kuwaresma ngayong taong ito, pinaaalalahanan niya ang lahat ng Katoliko na magsakripisyo sa pamamagitan ng pag-aayuno (fasting) at abstinensya o di pagkain ng karne (abstinence) para maitulong sa mga dukha ang matitipid sa masasarap na pagkain at maibsan naman ng hirap at gutom ang iba. Ang sabi niya – “From the beginning, this has been the hallmark of Christian community, in which special collections were taken up, the faithful being invited to give to the poor  what has been set aside from their fast.” “Noon pa mang una ay kilala na ang mga Kristiyanong komunidad na nagkokolekta ng abuloy para sa mga dukha mula sa kanilang pag-aayuno.”

 

Sana po ay tunay ngang makatugon tayo sa panawagan ng Diyos ngayong panahon ng Kuwaresma sa malalim na buhay panalangin, makapagpadama tayo ng pag-ibig sa iba lalo na sa pagsusulong ng kapayapaan at pangangalaga sa kalikasan, makapagbahagi tayo ng anumang biyayang kaloob sa atin ng Diyos sa lalong mga nangangailangan at makapag-angat tayo ng kalagayan ng mga dukha tungo sa  buhay na may dignidad, at ayon sa nais ng Diyos para sa lahat.

 

Pagpalain nawa kayo ng Diyos!

 

 

 

+REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

Obispo ng Boac