Ika-32 Linggo sa Pangkaraniwang Panahon Mc. 12:38-44 Nobyembre 8, 2015

“Inihulog niya…ang mismong ikabubuhay niya.”Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus na tumulad sa babaeng balo sa ating Mabuting Balita. Inialay niya nang bukal sa kanyang kalooban ang salaping sana ay kanyang magagamit para sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-aalay na ito ay naging kalugod-lugod kay Hesus. Sa ating buhay, hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang halagang ating ibibigay sa simbahan o sa ating kapwa. Ang mahalaga ay taus-puso natin itong iniaalay para sa kapakanan ng ating simbahan o  kapwa at wala tayong pansariling interest. Ang ating pagbibigay nang taus-puso, may kababaang loob at may pagmamalasakit sa iba ay kalugod-lugod sa Diyos.