Ika-33 na Linggo sa Pangkaraniwang Panahon Mc. 13:24-32 Nobyembre 15, 2015

“Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking salita”. Walang bagay ang permanente sa mundo. Lahat ng bagay ay lumilipas, kumukupas, naglalaho at nawawala subalit ang Salita ng Diyos ay sa hindi matitibag, mawawasak,  ni maglalaho. Palagi nawa nating ipakita ang ating malalim na pananalig, pag-asa at pagmamahal  sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng Salita ng Diyos. Meron ba man lamang tayong Bibliya sa ating bahay? Kung meron ka namang Bibliya sa bahay, kailan mo ito huling binuklat? Baka naman napababayaan lamang, inaalikabok at inaaanay sa taguan. Taimtim ba tayong nakikinig sa Banal na Misa at nagninilay sa Salita ng Diyos na ipinahahayag? Tayo ba ay nagsasabuhay ng Salita ng Diyos?