Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoong JesuKristo sa Sanlibutan Jn. 18:33b-37 Nobyembre 22, 2015

Sa pagdiriwang natin ng Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari, kinikilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang  Hari ng ating buhay.  Sa pagdarasal natin ng “Ama Namin”, sinasabi nating “Mapasaamin ang Kaharian Mo”. Ipinagdarasal nating ang kalooban ng Diyos ang siyang matupad at hindi ang sa atin. Kung maghahari ang Diyos sa ating buhay, maghahari rin sa atin ang kabutihan, kababaang-loob at kalinisan ng puso. Nawa’y palaging maghari sa atin ang Panginoong Hesukristo. Lagi nating buksan ang ating sarili para sa kanya at ipaubaya natin ito nang buong-buo sa kanya. Sa kanya ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakaylanman. Amen.