Unang Linggo ng Adbiyento Lc. 21:25-28, 34-36 Nobyembre 29, 2015

By • Nov 20th, 2015 • Category: Ang Mabuting Balita

Sa ating pagpasok sa Unang Linggo ng Adbiyento, inaanyayahan tayong lahat na maging handa para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang pisikal na paghahanda, kundi maging esperituwal na paghahanda para sa pagdating ng Mesiyas. Sa ating Ebanghelyo, hindi pananakot kundi panawagan para sa lahat, na talikdan ang kasamaan, magbagong buhay,  harapin ang kabutihan at mamuhay sa kabanalan. Hindi mahirap magbago, hindi mahirap ang talikdan ang kasamaan. Ito ay nasasaatin kung ating nanaisin at ating gagawin sa tulong at awa ng Diyos. Huwag tayong matakot sa muling pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Sa halip maging masigasig tayong magdasal at patuloy tayong gumawa ng mabuti.