Layko: Tinawag Upang Maglingkod at Magpahayag ng Mabuting Balita

Ang isa pang aspeto na makakatulong upang maunawaan ang buhay at tungkulin ng mga layko ay ang pangkalahatang pagtawag sa paglilingkod at pagpapahayag ng Ebanghelyo. Bawat isang Kristiyano ay tumanggap ng biyaya ng Espiritu Santo para sa pangkalahatang kapakanan. Sa Bagong Tipan, maliwanag na inihayag ni San Pablo: “Ang bawat isa sa ati’y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo”. Ang marami ngunit iba’t-ibang kaloob na ito ay nagpapatatag sa Simbahan.

Ang mga layko ay hindi dapat handlangan sa pagsasakatuparan ng mga biyayang kaloob. Sa pagsasakatuparan nito, nagkakaroon ng kaganapan ang kanilang pagiging binyagan. Tungkulin naman ng mga pari at relihiyoso na tulungan ang mga layko upang umunlad sa pag aapostolado at hindi dapat maging handlang.

Ang apostolado ng mga layko ay nagkakaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Salita ng Diyos at paglilingkod sa Eukaristiya. Kapag wala ang pakikiisa ng mga layko, ang apostolado ng mga pari lalo’t higit ng Simbahan ay hindi maisasakatuparan ng buong-buo.

Ang natura ng Simbahan ay pagiging misyonero at ang gawaing ebanghelisasyon ay pangunahing tungkulin ng bawat isang mananampalataya. Ayon kay Beato Papa Juan Pablo II, “Ang mga laykong mananampalataya, sa kadahilanang sila ay miyembro ng Simbahan, ay may bokasyon at misyon na magpahayag ng Ebanghelyo. Ang misyon ng simbahan ay umiikot sa gawaing ebanghelisasyon”. Ito ang pangunahing apostolado ng Simbahan. Bilang miyembro ng Simbahan, ang bawat layko ay tinatawag upang magpahayag din ng Salita ng Diyos.

Ang lugar kung saan tinatawag ang mga layko sa gawaing ebanghelisasyon at ang malawak na mundo ng edukasyon, politika, lipunan at ekonomiya gayundin ang mundo ng iba’t-ibang kultura, ng siyensya at sining at mass media. Sa gawaing pastoral, kinakailangan ng Simbahan ang tulong st kooperasyon ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, mass media practitioners, mga guro at abogado, lingkod ng pamahalaan, mga nasa larangan ng medisina at mga propesyonal sa iba’t-ibang estado ng lipunan upang maisakatuparan ang misyong ipahayag si Kristo. – PCPII