LAYKO: MAHAL NA ANAK NG DIYOS

Nabanggit na natin sa mga naunang pagtatalakay natin na ang Layko ay ang lahat ng binyagan na hindi kabilang sa hanay ng mga naordenang ministro. Samakatuwid, lahat ng miyembro ng simbahan ay pinagiging isa ng Sakramento ng Binyag at makikita lamang ang pagkakaiba sa gampaning ginagalawan sa komunidad ng mga mananampalataya.

Isa sa mga binibigyang-diin ng Taon ng mga Layko ay ang Sakramento ng Binyag. Sa binyag, ayon sa Christifidelis Laici #11, tayo ay naging mga anak ng Diyo sa pamamagitan ng Kanyang Bugtong na Anak, ang Panginoong Hesukristo. Sa ilog ng Jordan, matapos mabinyagan si Hesus, ay narinig ang tinig na nagsasabi, “Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan” (Lk. 3:22). Kaya naman, ang lahat ng nakikipagkaisa kay Kristo sa binyag ay nagiging kabahagi sa karangalang taglay ni Hesus. Maliwanag itong ipinapahayag ni Apostol San Pablo sa kanyang Sulat sa mga taga-Roma: “Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalimng Kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng Kautusan. Sa gayon, tayo’y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang tayo’y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang Anak nang tayo ay makatawag sa kanya ng “Ama! Ama ko!” Kaya’t hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos” (Gal. 4:4-7).

Ang ating pagiging mahal ng Diyos ay isa sa mga mensahe ng Salita ng Diyos para sa atin. Ang pagmamahal na ito ay unang ipinahayag sa bansang Israel kung saan sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias, “Pagkat napakahalaga mo sa akin. Dahil mahal kita bibigyan kita ng karangalan” (Is. 43:4). Sa Mabuting Balita, hindi miminsang pagkakataon na ipinahayag ni Hesus ang pagpapahalaga at pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa kanyang paalala sa mga alagad tungkol sa haharapin nilang pag-uusig, binibigyan niya ng lakas ng loob ang mga alagad sa pamamagitan ng pagsasabing “Higit kayong mahalaga kesa libu-libong maya” (Mt. 10:31; Lk. 12.7). Gayundin ang kanyang paalala sa mga nag-aalala o nababahala sa kanilang mga pangangailangan, “Huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain (at inumin) na kailangan ninyo upang mabuhay… Masdan ninyo ang mga ibon..pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?” (Mt. 6:25-26; Lk. 12:22-24). Ganito tayo pinapahalagahan at minamahal ng ating Diyos, lalo pa nga’t tayo ay inampon niya bilang kanyang mga anak sa diwa ng binyag na ating tinanggap.

Ngunit ang pagiging mahal na anak ng Diyos ay laging may kaakibat na katungkulan at pananagutan. Si Hesus ay kinalulugdang Anak ng Diyos sapagkat siya’y sumunod sa kalooban ng Ama. Isinakatuparan niya ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Ama. Gayon din naman tayo bilang mga laykong minamahal na anak ng Diyos. Inaasahan din sa atin na nakiisa kay Kristo sa binyag ang pang-araw-araw na pagsusumikap na masunod at maisakatuparan ang kalooban ng Diyos para sa atin.