Ika 14 na Linggo sa Karaniwang Panahon Mt. 11: 25- 30 Hunyo 6, 2014

Inaanyayahan ng Panginoon ang mga nabibigatan sa pasanin dahil pagpapahingahin Niya. Madalas nating isaisip na lumapit sa Diyos kapag tayo ay dumaranas ng matinding bigat at hirap dahil sa mga pasanin. Madalas pang nagtatampo sa Diyos kapag hindi nawawala ang mga pasaning ito. Malinaw ang sinasabi ng Panginoon, hindi niya tatanggalin ang mga pamatok bagkus pagpapahingahin at magaan ang ibibigay niyang pamatok.