Ang Maging Lingkod ng Diyos

By • Jun 29th, 2014 • Category: Tinig Layko

Sinabi ng ating Panginoong Hesus, “Hndi maaaring maging alagad Ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa Akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa Akin ay hindi maaaring maging alagad Ko.” (Lukas 14:26-27, Mateo 10:37-38)

Tayong mga tao ay maihahalintulad sa mga bituin sa pinilakang tabing o mga artista kung tawagin. Tayo ay may kani-kaniyang “role” na ginagampanan. Mayroong gumaganap bilang estudyante, mayroong bilang mga magulang, mga alagad ng batas, mga guro, mga madre, mga pari at marami pang iba.

Anu’t-ano pa man ang ating ginagampanan, tayo, higit sa lahat ay mga laykong naglilingkod sa ating Diyos.

Maliit man o malaking paglilingkod, sa anumang paraan at kakayahan natin ito naipapakita, ito ay kalugod-lugod sa Diyos sapagkat tayo ay nagiging kaisa sa Kanyang manggagawa sa Kanyang ubasan.

Iba’t iba man ang katayuan natin sa buhay, antas ng pinagaralan at kakayanan, tayo ay mga lingkod ng Diyos na dapat nakadarama ng kasiyahan sa bawat uri ng paglilingkod na ating naisasakatuparan.

Ang maging lingkod ng Diyos, kaakibat man ang suliranin o pagsubok man kung minsan, ay malaki ang naitutulong sa atin upang maisabuhay ang ating pagiging Kristiyano, mahubog ang ating buhay espiritual, maibahagi sa ating kapwa ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos at maging isang instrumento upang maipahayag at mapalaganap ang Mabuting Balita ng ating Panginoon.

Sa kabila ng ating mga kahinaang taglay, tayo ay Kanyang tinawag upang maging Kanyang lingkod at makaagapay ng ating Inang Simbahan sa kanyang paglalakbay at paglilingkod sa bawat isang mananampalataya.

Damhin natin at ibahagi sa ating kapwa ang kasiyahang ating nadarama sa pagiging isang lingkod ng Diyos.