BAGONG OBISPO, PINANANABIKAN NG DIYOSESIS

By • Jun 30th, 2014 • Category: Tilamsik-Diwa

Sa pagkakatalaga sa ating dating Obispo Reynaldo G. Evangelista bilang Obispo ng Diyosesis ng Imus, Cavite noong Hunyo 5, 2013, naiwan ang ating Diyosesis ng Boac na Sede Vacante. Isang taon na ang nakalilipas ay wala pa ring isinusugo sa atin na bagong Obispo. Gayunman, sa biyaya ng Diyos Ama at pagpapala ng Diyos Anak at sa paggabay ng Espiritu Santo, tayo, sa pamumuno ng ating Diocesan Aministrator, Rdo. Padre Elino P. Esplana, ay nakapaglakbay sa Taon ng Pananampalataya at ngayon naglalakbay naman tayo sa Taon ng mga Layko. Nanatili tayong buhay na buhay bilang diyosesis. Taglay ang pananabik sa pagsusugo sa atin ng inaasahang Pinunong-Pastol sa ating Diyosesis, paigtingin pa natin ang ating pananalangin.

PANALANGIN PARA PAGSUSUGO NG BAGONG OBISPO PARA SA DIYOSESIS NG BOAC

Makalangit na Ama, pinagpala Mo po kami tuwina sa mga nakalipas na mga taon ng mga mabubuti at banal na mga Obispo na nanguna sa amin upang maging higit kaming mapplapit sa Iyo. Batid naming mahal na mahal Mo kami, kaya sumasamo muli kami na Iyong pagpalain. Isugo Mo na po sa amin ang isang mabuti at banal na tao, upang maging bagong Obispo namin. Pagkalooban Mo po siya ng pusong tulad ng sa Iyong Anak, puso ng isang Mabuting Pastol. Ikintal mo sa kanyang kalooban ang diwa ng kasigasigan ng mga Obispong Banal; maka-amang pagmamahal sa aming kaparian na magbibigay-sigla sa pagpapahayag ng Mabuting Balita sa sambayanan; at kababaang-loob tulad ng kay San Juan Maria Vianney sa paggawad ng mga sakramento.

Pukawin mo ang diwa ng aming mga pari, mga relihiyoso at mga layko sa aming diyosesis na gumawa ng may kagandahang-loob kaisa ng magiging bagong Obispo upang sama-sama kaming lumago sa iyong pagmamahal at patuloy sa paggawa ng kabutihang sinimulan mo sa amin para sa kabutihan at kapakanan ng lahat.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Ina, ang Mahal na Birhen ng Biglang Awa, Patrona ng aming Diyosesis, sa ngalan ng Iyong Anak, aming Panginoong Hesukristo, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Isang Diyos magpasawalang hanggan. AMEN.

“Ang mga Obispo ang mga pinunong-lingkod ng Sambayanang Kristiyano. Nagmumula sa kanila ang buhay espiritwal ng diyosesis. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng kanilang namumukod-tanging paglilingkod, pinagpapatuloy ni Kristo ang Kanyang gawain sa Sambayanang Kristiyano. Sila ang nakikitang saligan ng pagkakaisa sa lokal na simbahan” PCP #559.

“Dapat niyang ituring ang mga pari bilang mga katuwang , mga anak, at mga kaibigan. Pinapahalagahan sila at binibigyan ng lakas ng loob, hinihikayat na gamiting mabuti ang kanilang mga kaloob. Kung kinakailangan, dapat niyang pagsabihan sila, subalit laging gaya ng isang amang mapagmahal na iniwawasto ang isang anak”- PCP II #560.

“Dapat tiyakin na sinusuportahan ng Sambayanang Kristiyano ang mga pari sa kanilang mga pangangailangang materyal, pisikal, sikolohikal at espiritwal. Kapag nagreretiro ang Obispo o pari, titiyakin na patuloy na susuportahan sila ng kani-kanilang diyosesis ng pangangalagang pangkalusugan at sapat na tulong na pananalapi”- PCP #561.

Ipanalangin natin ang obispong isusugo sa atin at ang mga pari sa ating diyosesis na magiging mga katuwang niya, na harinawa’y maging matapat sila sa kanilang mga pananagutan. Nawa’y kasama ni San Agustin masabi nawa ng mga Obispo sa kanyang kawan, “Kapag nasisindak ako ng kung ano ako sa inyo, napagagaan ang loob ko ng kung ano ako tulad ninyo. Para sa inyo ako ay Obispo; tulad ninyo ako ay kristiyano; katungkulan ang una, isang biyaya ang pangalawa; ang una ay panganib, kaligtasan ang pangalawa” PCP #562.