ANG SIMBAHAN BILANG KOMUNIDAD NA NAGMIMISYON

Ang plano ng Diyos ay ang buong sangkatauhan ay maging iisang Bayan ng Diyos, maging iisang Katawan ni Kristo ang iisang templo ng Espiritu Santo. Magkakaroon ng katuparan ang planong ito ng Lumikha kung ang lahat ng tao matapos na isilang muli kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tumutunghay sa kadakilaan ng Diyos ay makakatawag sa iisang tining ng ‘Ama Namin’.

Ang planong ito ng Diyos ay tumutukoy sa katangian ng pagiging misyonero ng mga disipulo. Ang Simbahan ay isang Komunyon na nasa estado ng pagmimisyon. Ito ang natura ng Simbahan sapagkat ang misyon Niya ay nakaugat sa misyon ng Anak at ng Espiritu Santo.

Ang komunidad ng mga disipulo ay hindi lamang umiiral para sa kanyang sarili o para sa mga kabilang dito. Umiiral ito para sa mundo. Ito ay isinugo upang magpahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo at upang maging instrumento ng Kanyang mga biyaya. Layunin nitong tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa, at ipasailalim ang mga ito kay Kristo.

Ang mga disipulo ay hindi lamang tinawag ni Kristo para sumunod sa Kanya. Hindi niya tinipon ang mga ito para sa Kanya. Ito ang mga salitang sinabi ni Hesus sa mga disipulo: “Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Sa ebanghelyo ni San Mateo sinasabi naman ang ganito: “Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa….Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.” (PCP II)