KAYANG-KAYA, PAG SAMA-SAMA

Ito ang karaniwan nating nakikita sa mga billboards at campaign materials kapag election “Kayang-kaya, ‘pag sama-sama”. Ito rin ang nakikitang formula ng Inang Simbahan upang makamit ang kanyang mga mithiin. Ngayong panahon ng Bagong Ebanghelisasyon, ang sama-samang pagpapanibagong sigla ng mga pari at layko ang kinakailangan. Ang Bagong Ebanghelisasyon ay gawain ng buong Simbahan, alalaon baga’y, ng mga Obispo, pari, at mga layko.

Ayon sa dokumento ng Ikalawang Konsilyo Vaticano, Apostolicam Actuositatem bilang 25: “Ang mga Obispo, kura Paroko, at lahat ng mga pari ay may karapatan at tungkuling magsakatuparan ng apostoladong ukol sa lahat ng mananampalataya, pari man o layko; ang mga layko ay may tungkuling dapat gampanan sa pagpapatatag ng Simbahan. Dahil dito, dapat na ituring ng mga pari ang mga layko bilang mga kapatid. Dapat din silang magkaroon ng natatanging pagmamahal sa mga layko sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang apostolado.”

Sa pagtatapos ng nasabing dokumento (AA, 33) hinikayat ang mga layko na bukas-pusong tumugon sa tinig ng Panginoong Hesukristo na siyang tumatawag sa kanila upang gampanan ang angkop na apostolado sa Simbahan, lalo na ngayong panahong ito na ang kanilang pakikisangkot ay higit na kinakailangan.

Binigyang-diin ni Papa Pablo VI sa kanyang Encyclical Letter na may pamagat na Evangelii Nuntiandi ang mga kaisipang nabanggit sa itaas. Ayon sa kanya, ang tungkuling magpahayag ng Mabuting Balita ay tungkuling ibinigay ng Panginoong Hesukristo sa Simbahan, alalaon baga’y sa mga pari at mga layko. (EN, 59) Kaugnay nito, sinaliksik ko rin ang mga Dekreto ng Unang Sinodo ng ating Diyosesis at napansin kong litaw na litaw ang pagbibigay pansin sa kooperasyon sa pagitan ng mga pari at mga layko sa pagsasakatuparan ng mga gawain sa buong diyosesis. Nananalaytay sa bawat titik ng bawat dekreto ang katotohanang ito – na dapat magtulungan at magkaisa ang mga pari at mga layko upang makamit ang pinapangarap ng ating diyosesis – ang magkaroon ng Simbahan ng mga Dukha na may Katarungan, Pag-ibig, at Kapayapaan. Nais kong halawin ang dekreto bilang 19 upang ipakita ang kinakailangang pagkakaisa ng mga pari at mga layko:

“Maging kaagapay ng mga pari (ang mga layko) sa usaping moral at espirituwal; at tumulong sa pinansiyal na pangangailangan ng mga pari.” Isa lamang ito sa mahigit na 20 dekretong aking kinakitaan ng kiakailangang kooperasyon sa pagitan ng mga pari at mga layko.

Ngayong Taon ng mga Layko, marahil dapat nating tingnan ang aspetong ito ng kooperasyon at pagkakaisa. Ang mga pari, sa bisa ng tinanggap nilang ordinasyon,lalo’t-higit ay ang mga Kura-Paroko, ay may tungkuling ipahayag ang Mabuting Balita sa lahat ng dako at sa lahat ng pagkakataon. Ang mga layko naman, sa bisa ng tinanggap nilang binyag at kumpil ay mayroong tungkuling ipahayag ang Mabuting Balita ng Panginoon sa pamamagitan ng iba’t-ibang apostolado at ng kristiyanong pamumuhay. Samakatuwid, liban sa biyaya ng Espiritu Santo, ang pinagsamang puwersa ng mga pari at mga layko ang susi sa tagumpay ng Bagong Ebanghelisasyon. Ito ang dahilan kung bakit nais ng Inang Simbahan, lalo na sa Pilipinas, na pukawing muli ang sigla at sigasig ng mga layko sa pagpapahayag ng Mabuting Balita.

Dahil dito, muli nating hinihikayat at hinihimok ang lahat ng mga layko na maging aktibo sa iba’t-ibang gawain o apostolado sa ating diyosesis. Dalawang natatanging apostolado ang nais kong tumbukin, ang apostolado ng pagiging Katekista at ang apostolado ng pagiging BPK Volunteers. Pasukan na naman, balik-eskuwela ang mga bata, at balik-paaralan din ang mga katekista upang magturo ng ating pananampalataya sa kanila. Sa ngayon, malaking bilang ng laykong katekista ang ating kinakailangan sa buong diyosesis. Ilang taon na itong inaapila at inihihingi ng tulong ng Direktor ng Paghuhubog sa mga pari at mga laykong may kakayahang magkatekista.