Gabay ng mga Lingkod ng Panginoon sa Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya

Ang Paghahanda sa mga Tagapaglingkod ay isang kinakailangang proseso upang maging higit silang epektibo sa kanilang paglilingkod sa Panginoon sa Banal na Pagdiriwang. Katulad ng mga pangkaraniwang lingkod sa bahay o opisina na tinuturuan muna ng mga gawain at ipinakikilala ang amo o boss, ang mga lingkod ng Panginoon sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya ay kinakailangan ding turuan at hubugin, ituro ang gawaing angkop sa kanila at higit sa lahat ay akayin sila upang makilala nila nang lubos ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran sa pamamagitan ng Kanyang Simbahan. Ang paghuhubog na ito ay hinihingi sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon. Sa katunayan ang mga lingkod-pari ay hinubog sa humigit-kumulang na sampung taon upang ihanda sila sa kanilang paglilingkod sa ubasan ng Panginoon.

Ang mga lector at akolito ay hinuhubog din bilang paghahanda sa kanilang paglilingkod, bagama’t hindi kasing bigat ng paghuhubog sa mga lingkod-pari. Sa pamamagitan ng mga lectures at seminar sa loob ng ilang linggo o buwan ayon sa itinakda ng Lupon ng Pagsamba ng bawat lokal na Simbahan, sila ay inihahanda sa kanilang mga banal na gawain. Ang mga kantor at sacristan bilang mga lingkod ay kinakailangan ding hubugin nang maayos bilang paghahanda sa kanilang paglilingkod. Kalimita’y nakakaligtaan o isinasantabi ang paghuhubog sa kanila, gayong sila man ay mahalagang bahagi ng mga tagapaglingkod sa Panginoon na marapat lamang na magkaroon ng masusing paghuhubog sa larangan ng liturhiya, bibliya at mga awiting angkop sa Banal na Pagdiriwang.

Ang paghuhubog sa lingkod ng Panginoon ay kinakailangang buo o pangkalahatan. Nasasaklaw nito ang buong katauhan ng isang lingkod: pisikal, moral, espiritwal at marami pang iba. Dahil dito kinakailangan muna ang masusing pagtatasa ng tatlong aspeto ng paghuhubog. Mayroon bang maigting na pagnanasa ang taong ito upang maglingkod sa Panginoon? May sapat ba siyang kakayahan upang makapaglingkod nang maayos at ayon sa hinihingi ng kanyang gawain? Wala ba namang hadlang sa kanyang paglilingkod maging sosyal, moral at pisikal? Hindi ba magiging mabigat para sa kanya ang paglilingkod na ito kasabay ng kanyang obligasyon at pananagutan sa pamilya? Hindi ba naman sangkot sa mga usapang may kaugnayan sa moral na pamumuhay na maaring maging eskandalo sa mga taong paglilingkuran? Ilan lamang ito sa mga pangunahing katanungan na dapat nating mabigyan ng wastong kasagutan bago magsimula ang paghuhubog sa mga lingkod ng Panginoon.

Ang mga katanungan sa itaas ay higit na magiging malinaw kung ibibigay natin ang mga inaasahang sagot sa bahaging ito. Ang unang katanungan ay tumutukoy sa pagiging malinaw ng layunin ng isang nagnanais maging lingkod ng Panginoon. Kaugnay nito, masasabi nating angkop at maganda ang layunin ng isang nagnanais maglingkod kung ang kanilang sagot dito ay katulad ng isa o higit pa sa mga sumusunod na sagot:

Nais kong maglingkod sa Panginoon sapagkat:

a.Ito ay bahagi ng aking pagiging binyagan,

b.Ito ang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at malasakit sa mga nangangailangang kasapi ng Sambayanan.

c.Ito ang kongkretong paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan ng mga biyaya.

Ang ikalawang katanungan naman sa itaas ay tumutukoy sa sapat na kakayahan ng isang nagnanais maglingkod. Sa bahaging ito’y kailangan nating usisain ang kanyang pisikal, intelektuwal, at moral na buhay. Wala ba siyang kapansanang pisikal: Malabo ang mata, mahina ang pandinig, may pabalik-balik na karamdaman, o baka naman lubhang matanda na para maglingkod? May sapat ba siyang kakayahang intelektuwal upang maunawaan at maintindihan ang mga gagawing pag-aaral, lectures at seminars na kinakailangan para sa epektibong paglilingkod?

Gayundin naman kinakailangan din nating tingnan kung hindi magiging sagabal sa tungkulin sa pamilya o gawain ang paglilingkod sa Simbahan. Dapat nating tandaan na ang mag-asawa ay tinawag ng Diyos sa buhay pampamilya upang sa pamamagitan nito’y maging banal sila. Kaya nga, hindi dapat maging sagabal sa buhay pamilya ang mga gawaing pangsimbahan. Dapat tingnang mabuti ng isang nagnanais maglingkod ang iba’t-iba niyang pananagutan bago siya tuluyang magpasya.