IGALANG MO ANG MGA BANAL NA LUGAL

Alisin mo ang panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang kinatatayuan mo ay isang banal na lugal. (Ex 3:5) Ganito ang mga katagang narinig ni Moises sa lugal na kung saan ay nakakita siya ng isang nagliliyab na palumpong. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng panyapak sa paa, maipakikita ni Moises ang kaniyang paggalang sa banal na lugal na iyon, kung saan nakipag-usap sa kanya si Yahweh.

Makikita rin natin sa Bagong Tipan ang pagpapahalaga ng Panginoong Hesus sa Templo ng Panginoon sa Jerusalem. Itinaob niya ang mesa ng mga nagpapalit ng pera sa Templo, at ipanagtabuyan silang lahat. Sinabi niya sa kanila: Nasusulat: Ang aking tahanan ay tatawaging bahay-dalanginan; subalit ginawa ninyo itong pugad ng mga magnanakaw.” (Mt 21:13)

Sa ating kulturang Pilipino, napag-aralan din natin na ang mga lugal na pinaglilibingan ng mga yumao ay itinuturing na banal na lugal. Anupa’t pinapatawan ng parusang kamatayan ang sinumang sumalaula, o kaya nama’y dumaan man lamang dito.

Sa panahong ito ng pag-unlad ng teknolohiya, tila nawawala na ang pagpapahalaga sa mga bagay na banal. Nakapanlulumong pangitain ang isang babae o lalaki na nagdi-date sa loob mismo ng Simbahan. Hindi lamang ‘yon! Minsan pa nga ay doon mismo naghahalikan nang buong init. Hindi na kaya sila nangilabot sa kanilang ginagawa. Dahil sa ganitong mga karanasan, kailangan marahil na paalalahanan ang mga taong gumagawa ng ganito. Kailangang ituro sa kanila at sa lahat ng mga Katoliko ang kabanalan ng mga bahay-dalanginang ito.

Una sa lahat, dapat laging tandaan ninuman na ang simbahan ay bahay dalanginan. Samakatuwid, ang lahat ng pumupunta dito ay inaasahang walang ibang gagawin kundi ang manalangin, at hindi upang magdate, magpalamig at matulog, o kaya nama’y para mag-charge ng kanilang mga cell phone.

Ikalawa, dahil sa ang simbahan ay bahay-dalanginan, ito ang lugal na kung saan mararamdaman ng mga tao ang presensiya ng Diyos. Paano mararamdaman ang presensiya ng Diyos kung ang mga walang pagpapahalaga sa kabanalan ng simbahan ang naroroon at gumagawa ng di angkop sa kabanalan ng lugal.

Ikatlo, dapat tandaan ninuman na ang simbahan ay nakatalaga sa Diyos. Bagamat hindi pa pormal na itinatalaga ang lahat ng simbahan sa Diyosesis ng Boac, sa pasimula pa ng pagtatayo nito ay naroon na ang pangunahing layunin nito na maging bahay-dalanginan, o bahay ng Panginoon. Ilan sa mga itinalagang simbahan (dedicated) ay ang Inmaculada Concepcion sa Boac, Mariang Mapag-ampon ng mga Kristiyano sa Balimbing, at ang Mahal na Birhen ng Guadalupe sa Matuyatuya, Torrijos.

Pagtulong-tulungan po sana nating igalang ang ating mga bahay-dalanginan. Ipakita natin ang tunay na malasakit sa Bahay ng Panginoon, tulad ng ipinakita ng Panginoong Hesus sa Templo. Kung naririto kaya ang Panginoon at tahasang nakapagsasalita sa atin nang harap-harapan, marahil ay muli niyang sasabihin: Ang aking tahanan ay isang bahay-dalanginan, huwag ninyong gawing tagpuan ng mga nagliligawan. Nasaan ang inyong paggalang sa banal na lugal at sa mga taong tunay na nagdarasal sa bahay-dalanginang ito?