KABABAAN NG LOOB AT KABUTIHANG ESPIRITUWAL

By • Mar 11th, 2014 • Category: Tilamsik-Diwa

KABABAAN NG LOOB

Di masama na tayo ay umangat at umunlad at magtamasa ng biyayang bunga ng pagsisikap. Ngunit huwag sana tayong sa kapwa’y nanghahamak, manapa’y tayo’y maging bukas-palad upang bumagsak man tayo’y sa palad ng Diyos sasadlak.

Anumang gawin natin na pagmamata o pangaapi sa maliliit o dukhang kapwa, alamin nating sila’y may damdamin ring nasasaktan. Sa kabilang dako’y pagtitimpi rin naman ang kailanganng maliliit at huwag ilagay ang batas sa sariling kamay kundi sa may kapangyarihan. “Anumang gawin ninyo sa maliliit na kapatid kong ito ay sa Akin ninyo ginawa” (Mateo25:40).

Sa ating sariling kakayahan, huwag tayong labis-labis na kumapit, sapagkat alamin nating malakas man o malaki tayo ay hindi laging makatitindig. Kaya ang pagmamalabis o pananakit ng malalaki’t malalakas sa maliliit at mahihina ay huwag nating ugaliin, sapagka’t dapat mamulat tayong nasa Diyos lamang ang kanilang lakas. Malakas sila sa Kanya.

KABUTIHANG ESPIRITUWAL

Ang pagmamalasakit sa kapwa ay ang paghahangad ng anumang makabubuti sa kanila. Ang kabutihan ay anumang nagbibigay, nagpoprotekta at nagtataguyod ng buhay, lalo na, ang buhay kapatiran at pakikipag-kaisa sa kapwa sa sambayanan. Ang pagmamalasakit natin sa kapwa ay sumasaklaw hindi lamang sa pisikal na kalusugan o kabutihan kundi rin ang kanilang espritwal na kalusugan o kabutihan at huling hantungan. Ang aspetong ito ng kristiyanong pamumuhay ay nakakalimutan. Ang pagmamalasakit natin sa kabutihang espiritwal ng kapwa sa pamamagitan ng kapatirang pagtutuwid o pagpapayo ay iniutos mismo ng ating Panginoong Hesukristo (Mateo 18:55).

Ang kristiyanong pagpapayo at kapatirang pagtutuwid ay ginagawa natin dala ng ating pagmamahal at awa. Hindi natin kailanman ginagawa ito sa diwa ng pagaakusa kundi bumubukal mula sa dalisay na pagmamalasakit sa kabutihan ng kapatid. “Kung may mahulog sa inyo sa pagkakasala, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu Santo ang magtuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong kahinahunan at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso” Galacia 6:1).

Sa lipunan natin ngayon na laganap ang pagkamakasarili o indibidwalismo, dapat nating muling tuklasin ang kahalagahan ng kapatirang pagtutuwid at pagpapayo, upang tayo ay makapaglakbay sa kabanalan. Isang dakilang paglilingkod ang tumulong sa kapwa at hayaan rin nating makatulong sila sa atin upang tayo ay maging bukas sa buong katotohanan ng ating sarili at umunlad ang sariling buhay at makahakbang ng higit na karapat-dapat sa landas Panginoon.