Taon ng Hubileo ni Apostol San Pablo

Liham Sirkular Bilang 5

14 Agosto 2008

Minamahal Kong mga kapatid na pari, mga madre, at mga lider layko ng ating diyosesis:

Sumainyo ang pagpapala ng Panginoon!

Dahil sa ipinahayag ng Sto. Papa Benedicto XVI na ang buong simbahan ay magdiwang ng natatanging Taon ng Hubileo ni Apostol San Pablo mula ika-28 ng Hunyo 2008 hanggang ika-29 ng Hunyo, 2009 kaugnay ng ika-2000 taon ng kanyang kapanganakan na ipinapalagay na naganap sa pagitan ng taong 7 at 10 A.D., pormal nating inilulunsad ang ating pakikiisa sa Year of St. Paul dito sa ating Diyosesis ng Boac bukas, ika 15 ng Agosto, 2008. Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birhen.

Inaasahan ko ang inyong pakikiisa sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya sa ganap na ika-9 ng umaga sa Katedral ng Inmaculada Concepcion. Dito ko rin porma! na ipahahayag ang pagtatalaga sa ating Katedral at sa Pandiyosesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Biglang-Awa bilang mga pilgrimage churches dito sa ating diyosesis na kung saan ay puwede tayong magkamit ng indulhensiya plenarya sa pagsasagawa ng mga banal na gawain hanggang Hunyo 29,2009.

lminumungkahi ko ang ilang mga gawain ngayong Taon ni San P.ablo na puwedeng isakatuparan ng lahat ng parokya, mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK), paaralan, at mga samahang banal:

1. Magplano at magsagawa ng pilgrimage ang bawat parokya sa ating Katedral ng Inmmaculada Concepcion at Dambanang Pandiyosesis ng Mahal na Birhen ng BiglangAwa. Ihanda ang mga mananampalataya sa pagkakamit ng indulhensiya plenarya sa pamamagitan ng pagpapakumpisal sa kanila bago pa magtungo sa pilgrimage. Dapat tandaan na may apat na kinakailangan para magkamit ngplenary indulgence sa Taong ita ni San Pablo. Una, Sakramento ng Kumpisal. “All attachments to sin must be excluded or removed” ikalawa, Banal na Komunyon; ikatlo, panalangin para sa mga intensiyon ng Sto.
Papa; ikaapat, pagbisita sa pilgrimage churches.

2. Napakainam at kalugud-lugod na gawain ang pagninilay at pag-aaral ng mga Sulat ni San Pablo Apostol na nasa Banal na Kasulatan. lminumungkahi ko na magbigay ng Talk 0 Conference 0 Recollection na ang tema ay mula sa mga sinulat ni Apostol San Pablo sa bawat parokya. Puwede rin itong maging bahagi ng pilgrimage.

3. Magandang ngayong Taon ni San Pablo ay bumasa ng ilang talata mula sa kanyang mga sinulat tuwing may mga pagpupulong sa parokya ang PPC, PLC, mga katekista, lay ministers at iba pang mga samahang banal bilang pambungad na panalangin.

4. Hinihikayat ko ang ating mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) na gamitin din sa kanilang regular na pagpupulong at Bible Sharing ang 1;11ga Sulat ni San Pablo Apostol para maging gabay sa pagpapaunlald ng pananampalataya at pagsasabuhay nito.

5. Para sa ating mga Katolikong paaralan, mainam na magkaroon ng mga recollection ang mga guro at mag-aaral tungkol sa mga Sulat ni San Pablo Apostol. lminumungkahi ko rin na gawing project 0 group study ang pag-aaral tungkol sa Missionary Journeys of St. Paul para makilala ng mga estudyante ang Apostol ng mga Hentil. Puwede ring maglagay ng exhibit tungkol sa papel na kanyang ginagampanan sa pagpapalaganap ng ating pananampalataya.

6. lpaalaala rin ng mga pari sa ating mga katekista na maging bahagi ng kanilang pagtuturo ng katesismo ang pagpapakilala kay San Pablo Apostol at hikayatin ang mga eskwela na basahin ang Bibliya na kung saan nakapaloob ang mga Sulat ni San Pablo.

7. Sa darating na Enero 25, 2009, ipagdiriwang natin ang Kapistahan ng Pagbabagong-buhay ni Apostol San Pablo. Iminumungkahi ko sa mga Kura Paroko na magkaroon ng nobenaryo at pagdiriwang sa parokya ang kapistahang ito. Puwede ring magkaroon ng iba pang mga gawain sa parokya sa loob ng siyam na araw na iyon patungkol kay San Pablo.

8. Magkakaroon tayo ng Pandiyosesis na pagdiriwang ng pagtatapos ng Taon ni San Pablo sa Hunyo 29, 2009, DAKILANG KAPISTAHAN NINA APOSTOL SAN PEDRO AT SAN PABLO sa ating Katedral ng lnmaculada Concepcion sa ganap na ika-9 ng umaga.

Dan lamang ang mga ito sa puwedeng gawin sa ating mga parokya. Malaya kayong makapagpaplano at inakapagtatakda ng iba pang mga gawain para sa ikapagkakamit ng mga biyaya sa Hubileyong ito ni San Pablo.

Nawa’y tunay na maging makabuluhan at mabiyaya ang Taon ni San Pablo para sa ating lahat.

Pagpalain nawa kayo ng Diyos!

Sumasainyo kay Kristo,

+REYNALDO G. EVANGELISTA, DD