Linggo ni San Juan Maria Vianney, Samahan ni San Juan Maria Vianney, Tilamsik Diwa ni San Juan Maria Vianney tungkol sa mga Pari

By • Oct 17th, 2012 • Category: Tilamsik-Diwa

Sa natatanging pagdiriwang ng Linggo ni San Juan Maria Vianney tuwing Agosto ating inaalaala ang lahat ng Paring Katoliko sa buong daigdig, lalo na ang mga Paring naglilingkod sa mga parokya ng ating lokal na simbahan o diyosesis. Si San Juan Maria Vianney ay isang paring uliran sa kabanalang nasasalamin sa kanyang malalim na pananalangin, pagmiministeryo o matiyagang pagsasakatuparan ng kanyang tungkulin bilang pari ng sambayanan at ang kanyang natatanging pagmamahal sa mga dukha at mga nangangailangan.

Kaya patuloy nating ipinapanalangin ang ating mga Lingkod-Pari na maging tapat sa kanilang buhay panalangin, sa kanilang buhay na pagmiministeryo sa kani-kanilang parokya at sa buong diyosesis nang may pagkiling na pagmamahal o pagmamalasakit sa mga dukha na siyang hinihingi ng bisyon at misyon ng ating diyosesis.

Ang Samahang ito ay isang pagtugon sa mga natatanging pangangailangan ng mga Lingkod-Pari sa ating diyosesis. Kung ang isang Lingkod-Pari ay nakatalaga sa “pangangalagang pastoral” sa sambayanan, ang Samahan ni San Juan Maria Vianney naman ay siyang kabalikat ng ating diyosesis sa “pangangalagang pastoral sa kaparian.” Kung baga “Caring for each other”.

Kaya ating tinatawag rin ang Samahan na “Praying and Sharing Community”. Ang samahan ay nananalangin para sa kabanalan ng Kaparian at nagbabahagi ng kanilang munting yaman para sa kanilang natatanging pangangailangan at ang kaparian ay nanalangin para sa kabutihan ng bawat kasapi. Sa kasalukuyan ang Samahan ay may walong libo anim na raan at animnapu at pito (8667) na mga kasapi. Dalangin ng mga kasapi at ng Lingkod-Kaparian ng ating Diyosesis na kayong lahat ay makasama sa samahan at makabahagi sa paglilingkod sa simbahan sa ganitong apostolado at makinabang sa mga pagpapalang dulot ng pagsapi dito.

“Ang Pagkapari ay pagmamahal ng Puso ni Jesus.” Kung gayon tugunin ang pagmamahal ng Puso ng Jesus sa pamamagitan ng ating mapagmahal na pagmamalasakit sa ating kaparian.

“Kapag nakakita ka ng isang pari, dapat mong sabihin, masdan mo siyang naging dahilan ng pagiging anak ko ng Diyos, siyang nagbukas ng langit sa akin noong ako ay binyagan, siyang dumalisay sa akin mula sa pagkakasala, siyang nagdudulot ng pagkaing nagbibigay buhay sa aking kaluluwa.”

“Ano pa ang silbi ng isang bahay na puno ng ginto kung walang magbubukas ng pinto nito? Ang pari ang susi sa mga kayamanang makalangit. Siya ang tagapagbukas ng pintuan, siya ang katiwala ng butihing Panginoon at kasangkapan ng makalangit na kayamanan. Kung walang pari, ang mga biyaya ng kaligtasan mula sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi makaaabot sa atin.”