Ako para sa Aking Kapwa

Sa isang artikulo na inilathala sa internet sinasabi ang ganito: “men and women for others are people who will live not for themselves but for Christ – the God-man who lived and died for the world; people who cannot even conceived of love of God which does not include love for the least of their neighbors; people who are completely convinced that love of God which does not issue on justice for others is a mockery”. Ang mga katagang ito ay hango sa pananalita ng isang Heswitang pari sa kanyang talumpati noong taong 1973. Tumutukoy ito sa isang taong namumuno na tapat na gumaganap sa kanyang tungkulin bilang isang lider. Isang lider na payak ang pamumuhay, iniaalay ang buong sarili sa paglilingkod at may malasakit sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Isang lider na ang prinsipyo ay AKO PARA SA AKING KAPWA.

Umaga ng ika-21 ng Agosto 2012 nang matagpuan ang labi ng isang tapat at mahusay na lider ng lokal na pamahalaan ng ating bansa – si Sec. Jesse Robredo. Marami ang nalungkot sapagkat mahal siya ng maraming tao dahil sa kanyang kabutihan bilang lider. Marami din ang nanghinayang sapagkat marami pa sana siyang magagawa para sa pamahalaan. Siya ang halimbawa ng isang lider na ang prinsipyo ay AKO PARA SA AKING KAPWA. Isang tao na sa kabila ng mataas na posisyon ay namuhay ng simple. Isang pinuno nag nag-aalay ng sarili para sa paglilingkod at isang lider na may malasakit sa mga taong pinaglilingkuran niya. Isang tunay na kristiyano, isang “servant-leader”.

Sana lahat ng pinuno ay katulad niya. Sana lahat ng lider – namumuno man sa publiko at maging sa simbahan – ay maging lingkod sa maka-kristiyanong paraan. Masalamin sana ang sarili sa mga taong nangangailangan upang maging mas mapagbigay pa, hindi lamang ng materyal na tulong lalo’t higit ay ang pagmamahal. Marami ang mga namumunong ganito – publiko man o sa simbahan pero sana dumami ang katulad nila. Sa mga katulad nila, madarama natin ang wagas na pag-ibig ng Dakilang Pastol, ang ating Panginoong Hesukristo.

Ang larawan ng isang Pastol ay ginagamit na batayan upang ipahayag ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa tao. Masasalamin sa buhay niya ang kahulugan ng tunay na pagmamahal kahit ang kabayaran nito ay ang kanyang buhay. Bagama’t mapanganib, may pagtitiis at kahirapan, ginagamit niya ang kanyang buhay upang ipakita ang tunay na pagmamahal. Nagtitiis siya alang-alang sa kanyang kawan. Ang tunay na Pastol ay hindi naghahangad ng anumang papuri o malaking bayad sa kanyang pagpapagal. Ginagawa niya ang paglingap sa kawan dahil sa buong puso niyang nililingap at minamahal ang kanyang kawan. Hindi katulad ng bayarang pastol, naglilingkod lamang dahil naghihintay ng bayad. Walang malasakit, tamad at kakikitaan ng pagmamahal. (Unang Sinodo ng Diyosesis ng Boac, Pagtatalakay tungkol sa Pag-ibig, Reb. P. Renato M. Sapungan)

Maraming taon na din ang lumipas pero ang kabayanihan ni Sajid Bulig ay hinding hindi makakalimutan ng marami. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng iba. Maliit na bata lamang siya noon pero ang pagmamalasakit sa kapwa ay nasalamin na sa kanya. Sa murang edad ay nagbuwis na ng sariling buhay para sa kaligtasan ng kanyang kapwa. Kung nabubuhay lamang sana siya ngayon, magiging larawan din sana siya ng isang mabuting pastol.