PONDO NG PINOY AT SAMAHAN NI SAN JUAN MARIA VIANNEY, BIYAYA NG DIYOS SA ATING DIYOSESIS

Dalawang malaking pagtitipon ang naganap sa ating diyosesis noong buwan ng Hulyo at unang lingo ng Agosto. Ang tinutukoy ko ay ang Pandiyosesis na Pagdiriwang ng Pondo ng Pinoy na ginanap sa Parokya ni San Isidro Labrador sa Mogpog noong ika-21 ng Hulyo, 2012 at ang Pandiyosesis na Pagtitipon ng Samahan ni San Juan Maria Vianney na ginanap naman sa Parokya ng Mahal na Birhen ng Guadalupe sa Matuya-tuya, Torrijos, Marinduque noong ika-5 ng Agosto.

Sa akin pong pagninilay ay nakita ko ang apat (4) na pagkakatulad ng dalawang biyayang ito sa ating diyosesis. Una, parehong sama-samang pagkilos at pagbibigay ang Pondo ng Pinoy at Samahan ni San Juan Maria Vianney. Tunay na kapag nagkaisa tayo at nagtulung-tulong sa isang magandang hangarin, nagiging napakalaking biyaya ang mumunti nating pagsisikap at kagandahang-loob. Ang nakolekta na po nating 25 sentimos sa Pondo ng Pinoy ay umabot na sa mahigit na isang milyon at apat na daang libomg piso (1.4 milyon). Ang sama-sama naman nating pagkilos at pagbibigay sa Samahan ni San Juan Maria Vianney ay umabot na sa mahigit na limang (5) milyon. Mula sa mga pondong ito ay tuluy-tuloy ang Feeding Program natin sa ating diyosesis at papunta tayo sa tuluyang pag-aalis ng malnourished children at maging sinumang kulang sa timbang sa ating buong lalawigan. Ang mga pangangailangan naman ng mga pari lalo na sa medical assistance at ongoing formation ay patuloy ding natutugunan. Kapag sama-sama sa gawang kabutihan at kabanalan, tiyak na marami pa ang matutulungan at marami tayong biyayang makakamtan.

Ikalawa, parehong nakaugat sa pag-ibig ng Diyos at sa kapwa ang Pondo ng Pinoy at Samahan ni San Juan Maria Vianney. Itinuturo ng Pondo ng Pinoy ang pagbibigay sa diwa ng pag-ibig sa Diyos. Ang sabi nga po sa Primer ng Pondo ng Pinoy – “Love of God poured genenrously into our hearts serves ass the primary motive for actions to love back and the commitment to be men and women for others.” Ganito rin ang diwa ng Samahan ni San Juan Maria Vianney. Lahat ng kasapi ay nananalangin araw-araw sa diwa ng pagmamalasakit para sa kapakanan ng mga Lingkod-Pari at para rin sa lahat ng kasapi maging buhay o yumao na at nagpapalaganap ng debosyon kay San Juan Maria Vianney – Patron ng mga Lingkod-Pari. Samakatuwid, ang buong kasapian ay isang “praying and supporting community.”

Ikatlo, parehong naglalayon ng paglago ng sambayanan ang Pondo ng Pinoy at Samahan ni San Juan Maria Vianney. Isa sa itinuturo ng Pondo ng Pinoy ay “empowerment of the community.” At ang paliwanag dito ay – “Givers” and “receivers” are both transformed by their habits of love and goodness, and empowered as well to be responsible agents of social transformation.” Ang Samahan naman ni San Juan Maria Vianney na sumusuporta sa mga pari at sa bawat kasapi ay nagpapatatag, lalo ng bokasyon ng mga pari at sa masipag namang paglilingkod ng mga pari, natuturuan at nagagabayan ang sambayanan tungo sa buhay kabanalan, “isang buhay na ganap at kasiya-siya” (tingnan Juan 10:110).

Ikaapat, parehong may nakalaang gantimpala mula sa Diyos ang Pondo ng Pinoy at Samahan ni San Juan Maria Vianney. Ang palagi ngang paala-ala ng katesismo ng Pondo ng Pinoy – “Anumang magaling, kahit maliit; basta’t malimit ay patungong langit.” Totoong gagantimpalaan ng Diyos ang mumunti nating gawang kabutihan para sa kapwa sa diwa ng pag-ibig. Napakaraming tulong ang naibibigay ng Pondo ng Pinoy para sa mga mas lalong nangangailangan at ayon nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Huling Paghuhukom, kikilalanin ng Panginoong Hesus ang lahat ng mabubuti nating ginawa sa ating kapwa. “Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.” (Mateo 25:40) Tungkol naman sa gantimpala mula sa Diyos para sa mga nagmamalasakit para sa mga pari sa Samahan ni San Juan Maria Vianney, sinabi ng Panginoong Hesus ang ganito: “Sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito’y alagad ko – tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala.” (Mateo 10:42)

Patuloy po nating tangkilikin at suportahan ang Pondo ng Pinoy at Samahan ni San Juan Maria Vianney sa ating diyosesis.

Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong kabutihan!