Isang Hamon: Pagpapatatag at Paglago pa lalo ng ating Pananampalataya

Ipinagdiwang natin ang ika-34 na taon ng ating pagiging diyosesis noong Mayo 10, 2012. Malaki na ang naging pag-unlad ng Diyosesis ng Boac buhat nang ito ay pormal na itatag noong Mayo 10, 1978. Sa pamumuno ng unang Obispo Rafael M. Lim at sa paglilingkod ng ikalawang Obispo Jose F. Oliveros, lumago at yumabong ang pananampalataya ng sambayanang ito lalo pa sa tulong ng programang pastoral na pagbubuo at pagpapatatag ng Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK). Hanggang ngayon ay maipagmamalaki natin na sa inirekomendang pangunahing programang pastoral ng Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas (PCP II) na pagbubuo ng Basic Ecclesial Communities (BECs) sa buong bansa, ang ating diyosesis ang isa sa nakatutupad nito. Sa pamamagitan ng ating BPK Program, tuloy-tuloy na lumalago sa buhay pananampalataya ang ating diyosesis.

Bagama’t buhay ang programang BPK sa lahat nating parokya, hindi tayo titigil sa pagsusulong pa nito at iba pang mga gawain at programang pastoral natin lalo na ngayon na nasa Taon tayo ng Misyon at papunta naman tayo sa Taon ng Pananampalataya (Year of Faith) ngayong darating na Oktubre 11, 2012 at tatagal ito hanggang Nobyembre 24, 2013, Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari. Isang hamon para sa buong Simbahan saan mang dako ng daigdig ang buhayin at palaguin pa lalo ang pananampalatayang Kristiyano sa darating pang mga panahon. Sa ika-7 hanggang ika-28 ng Oktubre, 2012 gaganapin sa Roma ang ikalabintatlong Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops at ang paksang tatalakayin ay: “The New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith.” Napakahalaga ng pagtitipong ito para sa buong Simbahang Katoliko dahil kasabay ito ng ika-50 Anibersaryo ng pagbubukas ng Ikalawang Konsilyo Vaticano at ika-20 Anibersaryo ng pagpapalabas (publication) ng Katesismo ng Simbahang Katoliko na ginagamit natin ngayon sa pagtuturo ng ating pananampalataya.

Sa pangunahing dokumento na gagamitin sa Sinodo na tinatawag ding Instrumentum Laboris, binigyang-diin ang kahalagahan ng pakikipagtagpo at pakikipag-ugnay ng tao sa Panginoong Hesukristo. “The Christian faith is not simply teachings, wise sayings, a code of morality or a tradition. The Christian faith is a true encounter and relationship with Jesus Christ.” Sa liwanag ng paala-alang ito, tungkulin nating lahat na ipakilala si Kristo lalo pa sa pagtuturo ng katesismo at programang BPK sa ating diyosesis. Paaano makikipag-ugnay ng personal ang isang tao kay Kristo kung di Siya kilala? Paano magbabago ng buhay o magkakaroon ng kombersiyon ang isang tao sa pakikipagtagpo niya kay Kristo kung walang pagkakataon na makilala Siya?

Nais ng Panginoong Hesukristo na makipagtagpo sa lahat ng tao. Nais ng Panginoong Hesus na “maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan.”(tingnan 1 Tim. 2:4) “Jesus Himself, the Good News of God, was the very first and the greatest evangelizer,” ang sabi ni Papa Pablo VI sa Apostolic Exhortation Evangelii Nuntiandi. Kaya mangyayari lamang ang pagpapalaganap, pagpapatatag at pagpapalago ng pananampalataya saan mang dako ng daigdig at dito man sa ating diyosesis sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Ang paraan ng pakikitungo ng Panginoong Hesus sa mga tao ang pinakamabisang estratehiya ng pagpapalaganap ng pananampalataya. Ipinakita at ipinadama ng Panginoong Hesus ang Kanyang pagmamahal sa mga dukha, sa mga makasalanan, sa mga maysakit at sa mga maliliit sa lipunan. “He sets down how the Church is to evangelize, demonstrating for her the heart of the Christian faith, namely, to believe in Love and in the face and voice of this love, namely, Jesus Christ.”(Instrumentum Laboris, XIII Synod of Bishops)

Malaki ang hamon na iniiwan sa atin. Hanapin natin at puntahan ang mga kapatid natin sa diyosesis na kilala pa lang si Hesus sa pangalan. Puntahan natin at buuin sa mga barangay ang mga magkakapitbahay para maging Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) kung saan si Kristo ay makakatagpo nila araw-araw sa pananalangin, linggo-linggo sa sama-samang pagninilay sa Salita ng Diyos (Bible Sharing) at regular ding pagtanggap sa Kanya sa Banal na Komunyon sa Banal na Misa o Pagdiriwang ng Salita ng Diyos na may Banal na Komunyon sa pangunguna ng Akolito. Ang Programang BPK ay napakabisang paraan ng ebanghelisasyon. Katulad ito ng ginawa ng mga apostoles noong unang panahon kung saan ay nangaral sila sa mga nayon at ipinahayag nila ang Mabuting Balita sa mga tao. Nabuo rin noon ang mga munting sambayanang Kristiyano na lumago at lumaganap kalaunan sa iba pang dako.

Ngayong papalapit na tayo sa Taon ng Pananampalataya (Year of Faith) patatagin din natin at pagbuhusan ng panahon ang pagtuturo ng katesismo sa ating mga paaralan. Hinihikayat ko ang mga may kakayanang magturo lalo pa ang mga retiradong guro na magbigay ng panahon sa pagiging katekista. Nananawagan po ako sa lahat na pagtulung-tulungan natin na maipakilala ang Panginoong Hesukristo at ang lahat ng turo ng ating pananampalataya lalo na sa mga kabataan na di pa gasinong mulat sa mga bagay na ito. Kung magagampanan natin ito, sigurado akong may gantimpala tayong tatanggapin mula sa Diyos.

Pagpalain nawa tayo ng Diyos!