ANG PASKWA NG PANGINOONG HESUKRISTO

By • May 21st, 2012 • Category: Tilamsik-Diwa

Ang Paskwa ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Kanyang pagtawid mula paghihirap at kamatayan tungo sa Kanyang Maluwalhating Muling Pagkabuhay. Taon-taon ipinagdiriwang natin ito bilang Kanyang Simbahan

Kung ating pagninilayan ang Paskwa ng ating Panginoong Hesukristo, dapat rin nating tingnan ang ating sariling buhay at makita ang ating paskwa. Makikita natin na tayo ay patuloy pang lumilikas o tumatawid, sapagkat ang kahulugan naman talaga ng paskwa ay pagtawid. Tumatawid tayo upang marating ang kabilang ibayo. Sa pamamagitan ng Paskwa ng ating Panginoong Hesukristo tayo ay tumatawid mula sa pagkamakasalanan at kamatayan tungo sa ligtas na bahagi ng buhay, sa mas dakilang bahagi ng buhay, sa banal na bahagi ng buhay at sa isang bagong buhay. Ang ating paskwa ay masasabi nating karanasan ng Paghihirap, Kamatayan at Muling Pagkabuhay.

Ang nakalipas na pagdiriwang natin ng Paskwa ng Panginoon ay naglalagom ng ating sariling karanasan ng atin makataong pagtawid, ito man ay mula pagka-alipin ng kasalanan, kahirapan at pagmamataas tungo sa kabilang ibayo ng kalayaan at kaganapan ng buhay. Ang Paskwa ng Panginoong Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng pagasa na ang lahat ng paghihirap ay may katapusan. Sa pagdiriwang natin ng nakalipas na Mahal na Araw sinamahan natin ang Panginoong Hesuskristo sa Kanyang Paghihirap, Kamatayan at Muling Pagkabuhay. At ganito rin ang nagaganap sa ating buhay. Kaisa natin Siya.

Ang Kanyang Paskwa ay ang siyang sangkap ng lahat ng ating makataong paghihirap at maka-kristiyanong pagtawid. Hindi tayo makatatawid sa kabila na walang paghihirap at pagkamatay sa sarili. Hindi uunlad ang ating sarili, ang ating pamilya, at maging ang bayan na hindi daraan sa pagsasakripisyo. Hindi tayo makatatawid sa kabilang ibayo ng paglaya kung hindi tayo ng magbubuwis ng sarili nating pagpupunyagi. Hindi tayo makatatawid sa kabilang ibayo ng kasiya-siyang pamumuhay kung hindi tayo magsasakripisyo at magdidisiplina ng ating sarili. Ang Misteryo ng Paskwa lamang ang tanging landas natin sa paglago, sa pagunlad at sa kaligtasan.

Tayo ay nagagalak at nagbubunyi sa pagdiriwang ng Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Sana ang buhay nating mga kristiyano ay madala sa Paskwa ng atin Panginoon upang ang bawat sandali ng ating buhay ay makapamunga dahil natututo tayong mamuhay tulad Niya. Magalak tayo. Bakit hahanapin ang buhay sa gitna ng mga patay? Alam natin na tayo ay nabubuhay dahil natututunan natin kung paano mamatay. Kaya’t makapagsasaya tayo at makapagbubunyi, “Alleluya! Alleluya! Alleluya!”