Gabay sa Paghuhubog at Paghahanda sa Gawain ng Lektor

Ang ministeryo o paglilingkod ng isang lektor ay umiikot sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa loob ng Banal na Misa at sa iba pang pagdiriwang na kung saan ay may mahalagang bahagi ang Salita ng Diyos. Dahil dito ang lektor ay maaaring tawaging lingkod sa hapag ng Salita ng Diyos.

Tulad ng akolito at iba pang tagapaglingkod sa Simbahan, ang lektor ay kinakailangan ding mayroong tapat at malinis na hangaring makaisa si Kristo sa Kanyang Salita bago siya maging ganap na instrumento ng pagpapahayag nito. Dapat niyang malaman at maunawaan ang mga wastong kilos at galaw sa banal na pagdiriwang. Kinakailangan ding magkaroon siya ng tapat na pundasyon sa mga bagay na nauukol sa kabanalan at espirituwalidad na bumubukal sa Banal na Salita ng Diyos. Sa pangkalahatan, dapat niyang malaman ang mga alituntunin ng Liturhiya ng Simbahan.

PAGHAHANDA BAGO MAGSIMULA ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA EUKARISTIYA

Tulad din ng mga akolito at iba pang lingkod, ang isang lektor ay kinakailangang nasa tamang kondisyon at disposisyon nbago magsimula ang pagdiriwang. Kailangang manalangin muna siya at makipagniig kay Kristo sa pamamagitan nito sa loob ng labinlima hanggang tatlumpong minute. Pagkatapos nito, tingnan kung nasa tamang lugal na ang mga kinakailangang mga aklat na ginagamit sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos. Ihanda rin ang mikropono at tiyaking nasa maayos itong katatayuan. Ihanda rin ang aklat ng Mabuting Balita na gagamitin sa prusisyon.

GABAY – ALITUNTUNIN SA LOOB NG PAGDIRIWANG

Ang mga alituntuning sumasaklaw sa mga akolito ay sumasaklaw din sa lahat ng mga lektor.

1. Lumakad at kumilos ng solemne patungo sa altar. Ituon ang paningin sa dambana sa unahan at hindi sa mga taong mararaanan patungo sa unahan.

2. Iwasan ang bumati at makipag-usap sa mga tao o sa kapwa lingkod samantalang solomneng naglalakad patungo sa unahan.

3. Sumabay din sa pag-awit.

4. Pagdating sa harap ng dambana, hintaying makarating ang lahat ng mga kapwa lingkod na lektor at akolito, bumuo ng isang pahalang na hanay, at sabay-sabay na lumuhod. Pagkatapos nito, pumunta sa kani-kaniyang upuan nang solemne at maayos.

5. Pagdating sa upuan, panatilihing nakatuon pa rin ang isip at puso sa pagdiriwang. Iwasan ang mga hindi kinakailangang pag-uusap o komosyon hanggang hindi natatapos ang pagdiriwang.

6. Gawin ang mga tungkuling iniatang nang maayos at ayon sa hinihingi ng solomneng pagdiriwang.

7. Sa pagtatapos ng pagdiriwang, pagkatapos ng sabay-sabay na pagluhod, tuloy-tuloy na lumabas ng simbahan nang maayos tulad rin ng prusisyon sa pagpasok. Huwag agad magkalat-kalat samantalang nasa loob pa ng simbahan.

8. Pagdating ng prusisyon sa hulihan ng Simbahan, huwag kalimutang lumuhod na muli sa harap ng Sakramento upang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang tinanggap mula sa kanya lalo’t higit ay ang biyaya ng pagiging lingkod-akolito.

Ang tamang pagkilosat paglakad ng ayon sa solemneng pagdiriwang ay hinihingi rin sa kanila. Ang mga di – kinakailangang pag-uusap at komosyon ay dapat din nilang iwasan. Inaanyayahan din silang aktibong sumabay sa pag-awit. Liban dito, huwag kalilimutan ng isang lektor ang magbigay – galang sa altar o sa dambana sa pamamagitan ng simpleng pagyuko (simple bow) samantalang patungo sa ambo para sa pagpapahayag ng Salita ng Diyos.

Pagkatapos ng pagdiriwang, huwag kaliligtaang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang tinanggap sa kanya lalung-lalo na ang biyaya ng pagiging lingkod ng Kanyang Salita.