Pastol ng aking kapwa

“Ako ang mabuting pastol.” Ang salitang ito’y nagmula mismo kay Hesus. Sa panahong ito ng muling pagkabuhay ni Hesus tinatawagan tayong lahat na maging isang pastol. Ang pagiging pastol ay hindi lamang para sa mga Obispo at Pari, tayo ring mga ordinaryong mananampalataya ay tinatawagan upang maging isang pastol sa ating kapwa.

Pero sino nga ba ang ating kapwa? Yun bang lagi nalang nating kasama? Yung mga taong lagi nating nahihingan ng tulong? Hindi lamang sila ang ating kapwa kundi ang mga taong may higit na pangangailangan. Sa ating lipunan marami tayong mga lider na maihahalintulad sa isang upahan. Mangangako ng kaginhawahan ngunit ito nama’y mapapako lamang. Ang isang upahan ay nagbabantay ng mga tupa ngunit walang pagmamalasakit dito, hinihintay lang ang kanyang “upa” kaya kung dumating ang mga kaaway ni hindi niya maipagtanggol ang mga tupa, hindi katulad ng isang mabuting pastol handang ibigay ang pangangailangan ng kanyang kawan. Hindi sapat na umasa lang tayo sa mga lider na ito. Kailangang tayo mismo ang gumawa at tumulong sa kanila. Tayo rin dapat handang mag-alay ng sarili at panahon para sa kanila.

Hindi lang sapat na ipagdasal natin sila, kailangan ding may kaakibat na paggawa at pagmamalasakit. Tayo ay binigyan din ng pagkakataong maging isang pastol ng ating kapwa. Kung hindi man natin matagpuan sa ating mga lider ang ehemplo ng isang mabusting pastol sana sa ating sarili mismo magmula ang katangiang ito. Sa panahong ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang Mabuting Pastol, tayo nawa ay maging mabuting pastol sa ating kapwa at sana’y hindi tayo tumulad sa isang upahan na walang malasakit at naghihintay lamang ng kanyang upa.