Ang Muling Pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, Lakas Natin at Pag-asa Bilang Mga Kristiyano

Sa Homiliya ng Santo Papa Benedicto XVI nitong Linggo ng Pagkabuhay, sinabi niya – “Life is stronger than death. Good is stronger than evil. Love is stronger than hate. Truth is stronger than lies.” Ang paala-ala niyang ito ngayong Panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ang magsilbi sanang lakas sa atin sa kabila ng mga hirap at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Nilupig Niya ang puwersa ng kadiliman at dinala Niya tayo sa kaliwanagan.

Dahil sa katotohanang ito, umaasa ang Diyos na mamumuhay na tayo nang ayon sa inaasahan Niya. Napakaganda ng sinasabi ni San Pablo Apostol sa kanyang Sulat sa mga taga Roma – “Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin.” (Roma 12:9-12) Napakahalagang tayo ay palaging sumunod sa mga paala-alang ito, magtiwala sa Diyos na Buhay at mamuhay bilang mabubuting Kristiyano.

Ang Diyos ang palagi nating maaasahan anuman ang sumapit sa ating buhay. Ang sabi nga ni Papa Benedicto XVI sa kanyang sulat ensiklikal na Spe Salvi tungkol sa Kristiyanong Pag-asa – “Man’s great, true hope which holds firm in spite of all disappointments can only be God – God who has loved us and who continues to love us “to the end” until all “is accomplished.” (cf. John 13:1 and 19:30) Anuman ang ating pinagdaraanang mga pagsubok o ipinanghihina ng loob ay may kasagutan, walang iba kundi ang Diyos.

Ang napakamabisang paraan ng pagharap natin sa mga hamon ng buhay ay ang palaging pananalangin. Tayong mga Katoliko ay tinuturuan palagi na maging matiyaga sa pananalangin sapagkat dito tayo nakikipag-ugnay ng mas malalim sa Diyos. Ang pagdarasal palagi ay paraan para maging matatag tayo sa pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. “When no one listens to me anymore, God still listens to me. When I can no longer talk to anyone or call upon anyone, I can always talk to God.” Ito ang paala-ala ng ating Santo Papa sa bawat-isa sa atin. Kapag tama ang ating pagdarasal, dumadaan tayo sa proseso ng paglilinis ng ating kalooban at lalo tayo nagiging bukas sa Diyos at sa ating kapwa. Kapag palagi tayong tumatawag sa Diyos, nagiging malakas an gating pag-asa. “God is the foundation of hope: not any god, but the God who has a human face and who has loved us to the end…” (Spe Salvi, 31)

Sa ating buhay Kristiyano dito sa ating diyosesis, natutuwa akong makita ang bawat parokya na buhay na buhay ang pananamapalataya at pananalangin. Bagama’t simple lang ang ating buhay, napakalaking biyaya na tayo ay patuloy na lumalago bilang isang sambayanan. Kitang-kita ko ito lalo nitong nakaraang Kuwaresma at mga Mahal na Araw. Napansin din ito ng mga pari na naging panauhin natin dito sa diyosesis. Palaging buhay ang ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Tunay nga ang sinabi ng Santo Papa sa kanyang homiliya noong Linggo ng Pagkabuhay. “Ang buhay ay mas malakas kaysa kamatayan. Ang kabutihan ay mas malakas kaysa kasamaan. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa pagkamuhi. Ang katotohanan ay mas malakas kaysa kasinungalingan”

Sa pakikiisa natin sa mga pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya sa ating mga parokya, lalo pa sana tayong palakasin ng Panginooong Hesus na Muling Nabuhay sa ating pagtitiwala at pag-asa sa Kanya. Sa tulong ng Mahal na Birheng Maria, Star of Hope o Tala ng Pag-asa, maipagpatuloy nawa natin ang ating paglalakbay sa landas ng Panginoong Hesus na Muling Nabuhay.

Pagpalain nawa tayo ng Diyos!