Pagpapalitan ng Destino ng mga Pari

Liham Sirkular BIg. 3
Serye 2008


26 May 2008

Minamahal kong mga kapatid na pari:

Pagbati ng kapayapaan!

Kaugnay ng ating nalalapit na pagpapalitan ng destino ng mga pari sa darating na Hunyo 12, 2008, nais kong magbigay ng ilang mga tagubilin at paalaala upang magkaroon ng maayos na transisyon at paglilipat ng mga dokumento, plano pastoral at iba pang mga bagay sa inyong magiging kahalili.

Una, nais kong hilingin ang inyong kooperasyon at paggalang sa takdang araw ng paglipat sa inyong bagong destino sang-ayon sa schedule na inyong tinanggap. Magsisimula ang lipatan sa Hunyo 9, 2008 hanggang sa Hunyo 11, 2008. Bawat araw na nakatakda ay mayroong partikular na grupo ng mga pari na lilipat upang maiwasan na mabakante ang parokya at mawalan ng paring magmimisa araw-araw. Kinakailangan natin ang kooperasyon sa bagay na ito upang maging sistematiko ang daloy ng lipatan. Nais kong sa ika-12 ng Hunyo 2008 ang lahat ng mga pari ay nasa kani-kanila nang bagong destino upang makapagdiwang ng unang misa para sa mga tao bilang bagong Lingkod-Pari.

Ikalawa, isaayos ang lahat ng bagay: pananalapi, aria-arian (movable and immovable), mga dokumento na kinakailangang ilipat sa pangangasiwa ng bagong Kura Paroko.

a.) Kailangan ang tama, tapat, malinaw at maayos na ulat pinansiyal. Sang-ayon sa Batas Canonico BIg. 532, sa lahat ng huridikal na bagay, ang Kura Paroko ay kumikilos sa ngalan ng kanyang parokya sang-ayon sa itinatadhana ng batas. Obligasyon ng Kura Paroko na siguraduhin ang maayos na pamamahala ng mga ari-arian ng simbahan ayon na rin sa Batas Canonico BIg. 1281-1288. Ang Parish Finance Committee ay makatutulong upang maging maayos ang pagsusulit ng mga bagay na ito sang-ayon na rin sa Batas Canonico BIg. 357.

b.) Kaugnay ng nasa itaas, ang Latest Inventory ng mga kagamitan ng sakristiya, kumbento at simbahan ay kailangang maisaayos at maisulit din.

c.) Ganon din naman, noong nakaraang Pastoral Visit ang mga Canonical Books ay ininspeksiyon ng ating Vice-Chancellor – Rev. Fr. Senen Milambiling. Ang bawat opisina ng parokya ay binigyan ng rnga obserbasyon at suhestiyon upang maiayos ang mga ito. Kaya naman bilang pagtugon sa hinihingi ng Batas Canonico BIg. 535.1, ipinamamanhik ko sa inyo na maisaayos ang lahat ng ito bago pa man dumating ang araw ng lipatan.

d.) Ang sipi ng Parish Pastoral Plan ay mabuti ring ihanda at isulit sa susunod na Kura Paroko para sa pagpapatuloy ng mga programang pastoral sa bawat parokya.

e.) Mangyari lamang na kumpletuhin din ang inyong Monthly Remittances and other Personal Obligations sa opisina ng ating diyosesis bago pa man lumipat sa inyong bagong destino.

Umaasa ako na ang lahat ng nabanggit sa itaas ay inyong pagsusumikapang magawa para na rin sa kabutihan ng ating pamamahala sa bawat parokya na ating pinaglilingkuran. ldinadalangin ko at umaasa ako na ang lahat ng bagay ay maisasaayos natin bilang tanda ng ating pagmamalasakit sa ating Inang Simbahan, pagmamahal at kasunuran sa ating Panginoong Diyos na tumawag sa atin sa ganitong gawain.

Nawa ang pagpapala ng Poong Maykapal at ang patuloy na paggabay ng Mahal na Birhen ng Biglang-Awa ay laging sumainyo!

 

+ REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

Obispo ng Boac