FAST2FEED 40K FUND CAMPAIGN

LIHAM PASTORAL BLG. 1
Serye 2012
MIYERKULES NG ABO, PEBRERO 22, 2012

FAST2FEED 40K FUND CAMPAIGN (para sa HAPAG-ASA Feeding Program)

Mga minamahal na kapatid kay Kristo,

Ang Miyerkules ng Abo ay hudyat ng pagsisimula natin ng Panahon ng Kuwaresma. Sa pagsalubong natin sa panahong ito ng pagpapanibago ng ating sarili, tayo ay makiisa sa lahat ng mananampalataya dahil nangangailangan lahat tayo ng tuloy-tuloy na pagbabalik-loob sa Diyos habang tumatalikod tayo sa kasalanan at lumalapit sa Panginoong Hesukristo. Inaanyayahan tayo lalo sa panahong ito na suportahan ang bawat isa sa pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay ng tulong sa mga dukha habang patuloy tayong naglalakbay sa pagbabagong-buhay patungo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay.

Ang Santo Papa Benedicto XVI, sa kanyang mensahe para sa Pandaigdigang Araw ng Misyon noong Oktubre 2011 ay nagbigay diin sa katotohanang bahagi ng misyon ng Simbahan ang “maging daan tayo para mapaunlad ang kalagayan ng mga taong lalong nabibigatan sa kanilang kalagayan dahil sa kahirapan, malnutrisyon lalo na ng mga bata, pagkakasakit at kakulangan sa pangkalusugang atensiyon at oportunidad sa pag-aaral.” Sa ating diyosesis, aktibo tayong nagsasagawa ng Feeding Program sa tulong ng HAPAG-ASA ng Pondo ng Pinoy kung saan pinakakain natin ang mga nagugutom at kulang sa timbang na mga bata. Sa Feeding Program na ating isinasagawa simula pa noong 2007, ang mga batang 6 na buwan hanggang 12 taong gulang ay pinakakain araw-araw, 5 araw sa isang linggo sa loob ng 6 na buwan. Ito po ay bilang pagtugon din natin sa dekreto ng Unang Sinodo ng ating diyosesis na nagsasabing “Magkaroon ng kongkretong programa na tutugon sa pangangailangan ng mga “indigent children.” (Dekreto # 82) Masustansiyang pagkain ang ibinibigay sa kanila at tinuturuan din ang kanilang mga magulang ng mga kaalaman para mapangalagaan nila nang maayaos ang kanilang mga anak. Ilang mga programang pangkabuhayan at ‘skills training’ ang itinuturo din sa mga magulang para magkaroon sila ng hanapbuhay para sa kanilang pamilya.

Nitong nakaraang taon, ang HAPAG-ASA ay nakapagpakain ng mahigit na 200,000 mga batang kulang sa timbang sa buong bansa. Dito sa ating diyosesis ay nakapagpakain na tayo ng 8,191 batang kulang sa timbang mula ng tumanggap tayo ng tulong sa Pondo ng Pinoy. Ngayong taong ito ay plano nating magpakain sa 1,687 na mga batang kulang sa timbang mula sa mahigit pang 8,000 na nangangailangan ng tulong. Nangangailangan lamang tayo ng Sampung Piso (?10.00) bawat araw o Isang Libo at Dalawangdaang Piso (?1,200.00) sa loob ng anim na buwan para mapakain ang isang bata.

Pag tiningnan natin ang isang batang nagugutom, ang makikita natin ay ang Diyos na nag-aanyaya sa atin na pakanin ang batang iyon. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magpadama ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain sa mga nagugutom.

Nananawagan po ako sa inyo, minamahal na mga kapatid, na magbigay kayo sa FAST2FEED 40K ng HAPAG-ASA at tulungan ninyo po kaming makalikom ng 40 milyong piso para pakanin ang apatnapung libong (40,000) mga nagugutom at kulang sa timbang na mga bata hindi lamang dito sa ating diyosesis kundi pati na rin sa ibang lugar. Anumang maliit na kabutihan ang ating magawa sa mga lalong nangangailangan ay ginagawa natin ito para sa Panginoon. “Anumang magaling kahit maliit, basta’t malimit, patungong langit.”

Marami pong salamat sa inyo at pagpalain nawa kayo ng Diyos!

Sumasainyo sa ngalan ni Kristo,

+REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.

Obispo ng Boac