NANAOG SA KINAROROONAN NG MGA YUMAO. NANG MAY IKATLONG ARAW, NABUHAY NA MAG-ULI (Ikalawang Bahagi)

II. ANG KAHULUGAN AT PAGLILIGTAS NA GINANAP NG MULING PAGKABUHAY

Binabanggit ni Apostol Pablo, “Kung si Kristo ay di muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating pangangaral,walang katuturan ang inyong pananampalataya”(1 Cor. 15:14). Higit sa lahat, ang Muling Pagkabuhay ay pagpapatibay ng lahat ng ginawa at itinuro ni Kristo. Ang lahat ng mga katotohanan pati na ang mga di abot ng espiritu ng tao ay nasasalig kay Kristo na muling nabuhay, nagbibigay ng tiyak na tanda ng kanyang kapangyarihang maka-Diyos ayon sa kanyang ipinangako.

Ang muling pagkabuhay ni Hesus ay nangangahulugan , una, ng katuparan ng mga pangako ng Lumang Tipan, “Hindi ba’t ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat nang ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Hesus ang lahat ng nasasaad sa Kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta” (Lk. 24:26-27, 44-48) at ng mismong pagpapahayag ni Kristo tungkol sa kanyang sariling buhay dito sa lupa (Mt. 28:6; Mc. 16:6-7).

Ikalawa, ang katotohanan ng pagka-Diyos ni Kristo ay pinagtitibay ng kanyang Muling Pagkabuhay. Winika ni Hesus, “Kapag itinaas na ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ‘Ako’y si Ako Nga” (Jn. 8:28). Ang Muling Pagkabuhay ni Kristo ay lubhang nakaugnay sa Misteryo ng Pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos. Iyan ay katuparan ng walang hanggang plano ng Diyos.

May dobleng pananaw ang misteryo paskuwal: sa kamatayan ni Kristo, iniligtas tayo sa kasalanan; sa muling pagkabuhay ni Kristo, binubuksan ang daan sa isang bagong buhay. Ang muling pagkabuhay ay tagumpay sa kamatayan at kasalanan, at panibagong pakikiisa sa grasya. (tingnan Ef. 2:4-5; 1 Pet. 1:3)

Ikatlo, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay simula at bukal ng ating muling pagkabuhay na haharapin. “ Ngunit ang totoo, si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahilan sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahilan sa kanilang kaugnayan kay Kristo” (! Cor. 15:20-22).