Ang Pagsasaayos ng Arancel sa Diyosesis ng Boac Para Matugunan ang Pangangailangan ng Simbahang Lokal Lalo na ng Mga Laykong Manggagawa at ang Pagpapaunlad ng Mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK)

By • Dec 5th, 2011 • Category: Uncategorized

LIHAM SIRKULAR BLG. 7
Serye 2011 | Nobyembre 28, 2011

“Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay – higit pa sa inyong pangangailangan – upang may magamit kayo sa pagkakawang-gawa.” (2 Cor. 9:8)

Minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Hesus,

Napakabuti ng Diyos sa atin sapagkat patuloy Niya tayong pinapatnubayan at pinababanal bilang Kanyang sambayanan. Sa halos tatlumpu’t-tatlong (33) taon na pagiging diyosesis natin, unti-unting lumago ang pananampalatayang Kristiyano ng bawat Marinduqueño sa pag-aaruga ng unang Obispo ng ating Simbahang Lokal, ang yumaong Obispo Rafael M. Lim. Nagpatuloy ang pagsulong ng ating sambayanan sa pagtataguyod ng aking hinalinhang Obispo, Jose F. Oliveros na siyang nanguna sa pagtawag at pagbubuo ng Unang Sinodo ng Diyosesis noong Mayo 2003.

Sa halos pitong taon ko pong paglilingkod sa ating Diyosesis bilang inyong Obispo, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa tulong ng biyaya ng Diyos para mapaunlad pa lalo ang buhay kabanalan at paglilingkod ng ating mga pari, gayon din ang pagbubuo at pagpapatupad ng programang pastoral na ating binalangkas lalo na ang patuloy na paghuhubog at pagpapalaganap ng mga Batayang Pamayanang Kristiyano o BPK. Ang programang BPK ang pangunahing paraan natin ng paghuhubog ng ating mga mananampalataya lalo na yong mga nasa malalayong barangay. Sadyang ito’y hinihingi ng Ikalawang Konsilyo Plenaryo ng Pilipinas (PCP II) sa Dekreto 109, Section 3 – “Basic Ecclesial Communities under various names and forms – must be vigorously promoted for the full living of the Christian life in both urban and rural areas.” Ito rin ang hinihingi ng Unang Sinodo ng ating diyosesis na nagsasabing – “Manguna ang Parish at Barangay Pastoral Councils para gawing pangunahing programa ang pagbubuo, pagpapatatag, at pagpapalawak ng mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK) bilang pagsasabuhay ng Simbahan ng mga Dukha.” (Dekreto 135)

Sa kabila po ng malaki nang naging pag-unlad ng ating diyosesis sa programang pastoral at buhay kabanalan natin, sa mas malalim na pagtingin at pagtatasa ng kalagayan ng ating Simbahang Lokal, nakita po ng ating kaparian at ng inyong lingkod ang pangangailangan na matugunan pa ang “kapakanan ng mga manggagawa ng Diyosesis at mga Parokya (tulad ng SSS, Philhealth, at iba pang benepisyo)” na nakasaad sa Dekreto blg. 3 ng ating Unang Sinodo. Nakita po namin na halos lahat ng ating mga manggagawa ng diyosesis ay kulang ang tinatanggap na sahod at kung sakaling tumigil na sa kanilang pagtatrabaho ay walang malinaw na benepisyo na tatanggapin. Hindi pa rin po handa ang diyosesis sa mga manggagawang magreretiro sa darating na mga taon. Ang nangyayari po sa ilang mga panahong nagdaan dahil sa kakulangan ng pondo ay nabibigyan lang ng konting halaga ang mga naglingkod sa ating diyosesis na parang pampalubag-loob. Hinihingi po ng katarungan na matugunan natin sa lalong madaling panahon ang kalagayang ito ng ating mga manggagawa.

Bukod pa po dito ay nakita sa idinaos na Diocesan Pastoral Assembly noong nakaraang Hunyo na bagama’t ang pangunahing programang pastoral sa ating diyosesis ay ang pagbubuo, pagpapalawak at paghuhubog ng mga Batayang Pamayanang Kristiyano (BPK), walang nakalaang pondo para sa gawaing ito gayon na rin sa mga CO’s at COV’s ng ating diyosesis na napakalaki ang hirap at mga sakripisyo sa pagpunta nila sa mga barangay para sa gawaing ito.

Bagama’t nakasaad po sa mga Dekreto Blg. 7 at 142 ng Sinodo ng ating Diyosesis na “Magkaroon ng masusing pag-aaral tungkol sa pagpapatupad ng Self-Sufficiency Program tungo sa pag-aalis ng sistemang Artancel” at “Ipatupad sa buong Diyosesis ang Parish Self-Sufficiency Program upang ang lahat ng mananampalataya ay makapaghandog para sa mga pangangailangan ng Simbahan ayon sa kanilang kakayahan at tuluyan nang maalis ang sistema ng Arancel”, hindi pa po natin sa ngayon maaalis ang Arancel sapagkat mas marami pong parokya natin ay wala pang Parish Self-Sufficiency Program (PSSP). Tunay din po na sa ilang pagkakataon ay nabanggit ng inyong Lingkod na sa darating na panahon na kapag matatag na ang naipong pondo ng Samahan ni San Juan Maria Vianney ng ating Diyosesis ay unti-unti na nating aalisin ang Arancel system, para sa mga kasapi nito, pero sa ngayon po ay hindi pa kayang tugunan nito ang lahat ng pangangailangan ng ating mga pari sampu ng mga laykong manggagawa ng ating mga parokya mula sa pondong naipon. Wala pong pagkukunan ng suportang pinansiyal ang ating mga parokya kung biglang aalisin ang Arancel. Naniniwala po ako at ang buong kaparian na nauunawaan ninyo ang kalagayan ng ating mga parokya.

Dahilan po sa mga katotohanang ito, pinagpasyahan ng inyong lingkod sampu ng kaparian ng ating diyosesis na iayos ang ating Arancel. Nagbuo po kami ng komite mula sa kaparian na nag-aral ng usaping pinansiyal na ito ng diyosesis. Pinagtalakayan ng buong kaparian ang mga mungkahi ng komite at isinaalang-alang ang kalagayan ng ating mga mananampalataya at napagkasunduan na nga ang Bagong Arancel. Ang ginawa po naming ito ay ayon sa nakasaad sa Batas ng Simbahan Canon Law blg. 1264, 2 na nagsasabing “maaaring magtakda ng limos (offerings) sa pagdiriwang ng mga sakramento at sakramental.” Bagaman po at dinagdagan ng konti ang mga limos sa mga pagdiriwang, niliwanag ko po sa ating kaparian na dapat din nilang isaalang-alang ang mga kapatid nating talagang walang-wala. Kailanman ay hindi dapat pagkaitan ang mga dukha ng paglilingkod ng sinumang pari sa ating diyosesis lalo na ang pagdiriwang para sa libing. “The poor must not be deprived of funeral rites.” (Canon 1181)

Ang pagtuturo po at pagpapaliwanag tungkol sa Bagong Arancel na ito ay dapat gawin ng mga pari lalo na ng Kura Paroko sa bawat parokya sa buong buwan ng Disyembre 2011. Dapat ipaalam ito hindi lamang sa sentro ng parokya kundi maging sa mga sitio at barangay na nasasakupan ng bawat parokya. Matapos po na maipaalam ito at maipaliwanag sa mga mananampalataya, sisimulan ang pagpapatupad nito sa Enero 1, 2012.

Dalangin ko po na ang bagay na ito ay inyong nauunawaan. Umaasa po ako sampu ng buong kaparian ng ating diyosesis na patuloy ninyong susuportahan ang programang pastoral ng ating Simbahang Lokal. Naniniwala po ako na ang inyong kabukasan sa bagay na ito ay magiging daan ng marami pang biyaya mula sa Diyos para sa inyong angkan at mga hanapbuhay. “Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang-loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami.” (2 Cor. 9:10-11)

Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong kabukasan ng loob at patuloy na pagmamalasakit sa Simbahan.

+ REYNALDO G. EVANGELISTA, D.D.
Obispo ng Boac

Martin Gaerlan says:

Greetings of a Happy New Year!,

I am the online curator for “Museo de Santisima Trinidad” from Sampaloc, Manila. I read with interest your article on the “Bagong Arancel.” Meron po magkahiwalay na documento kung saan nasulat ang laman ng Bagong Arancel na inyong tinutukoy? Kung meron, puwede po bang makahingi ng kopya?

Salamat,

Martin Gaerlan